Äänne- ja muoto-oppi 5 op (OY) - ay694939P

29.10.2024–10.12.2024 Verkossa

Aika ja paikka

Luennot ja harjoitukset: tiistaisin ja torstaisin ajalla 29.10.-10.12.2024 klo 16.30-19.30

Verkko-opinnot

Kouluttaja

FM Johannes Nissinen

Tavoitteet

Opiskelija osaa selittää suomen kielen vokaali- ja konsonanttivaihtelut sekä keskeiset äänteenmuutokset ja osaa esitellä niiden historiaa. Hän osaa luokitella taivutus- ja johtomorfologian kategoriat ja esitellä morfologian historiaa.

Sisältö

Suomen kielen äänne- ja muotorakenteen nykytila ja historia.

Suoritustapa

Luennot (30 t), harjoitukset (20 t) ja itsenäistä työskentelyä.

Arviointi

Asteikolla 0-5
Arviointiperusteena on tentti, jonka arviointikriteerit pohjautuvat yleisiin osaamistavoitteisiin.

Tentti

Ilmoitetaan myöhemmin

Oppimateriaali

Verkkomateriaali ja kurssilla erikseen sovittava kirjallisuus.