Hyvinvointijohtaminen muuttuvissa toimintaympäristöissä, 5 op (LY)

20.04.2024–02.06.2024 Verkossa

Aika ja paikka

Toteutetaan verkko-opintoina ajalla 20.4.-2.6.2024.

Webinaari: la 20.4.2024 klo 9.00-11.00

Kouluttaja

YTM Marjo Outila

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
• tunnistaa toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia ja uudistuksia paikallisella, alueellisella ja kansallisella tasolla
• jäsentää toimintaympäristön muutosten ja uudistusten edellytyksiä hallinto- ja palvelurakenteissa sekä toimintakulttuurissa
• analysoida toimintaympäristön muutosten ja uudistusten haasteita, mahdollisuuksia ja vaikutuksia hyvinvointijohtamiselle

Sisältö

Toimintaympäristön muutokset ja uudistukset osana paikallisia, alueellista ja kansallista hyvin-vointijohtamista.
Toimintaympäristön muutosten edellytykset, mahdollisuudet ja haasteet hyvin-vointijohtamisen, rakenteiden ja toimintakulttuurin näkökulmista.
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyöhön liittyvien erityispiirteiden analysointi harvaan asutuilla alueilla.

Toteutustavat

Verkkoluennot 6-8 h ja perehtyminen opintojaksolla ilmoitettuun lähdemateriaaliin. Tentin suorittaminen ja itsenäisesti tai parityönä toteutettavan esseen tekeminen

Suoritustavat

Verkkoluentojen kuuntelu. Oppimistehtävä A: Tentti (2 op). Oppimistehtävä B: Essee (3 op).

Oppimateriaalit

Opintojakson oheiskirjallisuus ilmoitetaan Moodlessa

Lisätiedot

Vastuutaho: Lapin yliopisto, hallintotiede ja sosiaalityö

Arviointiasteikko

1-5/HYL

Arviointikriteerit

1-5 / hylätty

Opintojakson tehtävät A ja B arvostellaan asteikolla 1-5/hylätty. Opintojakson suorittaminen edellyttää näiden tehtävien suorittamista hyväksytysti. Opintojakson arvosana määräytyy oppi-mistehtävien A ja B painotetun keskiarvon mukaan. Opintojakson tehtävien arviointikriteerit ilmoitetaan Moodlessa.

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen opintoihin on päättynyt.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.