Hyvinvointijohtaminen muuttuvissa toimintaympäristöissä, 5 op (LY)

20.04.2024–02.06.2024 Verkossa

Aika ja paikka

Toteutetaan verkko-opintoina ajalla 20.4.-2.6.2024.

Webinaari: la 20.4.2024 klo 9.00-11.00

Kouluttaja

YTM Marjo Outila

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
• tunnistaa toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia ja uudistuksia paikallisella, alueellisella ja kansallisella tasolla
• jäsentää toimintaympäristön muutosten ja uudistusten edellytyksiä hallinto- ja palvelurakenteissa sekä toimintakulttuurissa
• analysoida toimintaympäristön muutosten ja uudistusten haasteita, mahdollisuuksia ja vaikutuksia hyvinvointijohtamiselle

Sisältö

Toimintaympäristön muutokset ja uudistukset osana paikallisia, alueellista ja kansallista hyvin-vointijohtamista.
Toimintaympäristön muutosten edellytykset, mahdollisuudet ja haasteet hyvin-vointijohtamisen, rakenteiden ja toimintakulttuurin näkökulmista.
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyöhön liittyvien erityispiirteiden analysointi harvaan asutuilla alueilla.

Toteutustavat

Verkkoluennot 6-8 h ja perehtyminen opintojaksolla ilmoitettuun lähdemateriaaliin. Tentin suorittaminen ja itsenäisesti tai parityönä toteutettavan esseen tekeminen

Suoritustavat

Verkkoluentojen kuuntelu. Oppimistehtävä A: Tentti (2 op). Oppimistehtävä B: Essee (3 op).

Oppimateriaalit

Opintojakson oheiskirjallisuus ilmoitetaan Moodlessa

Lisätiedot

Vastuutaho: Lapin yliopisto, hallintotiede ja sosiaalityö

Arviointiasteikko

1-5/HYL

Arviointikriteerit

1-5 / hylätty

Opintojakson tehtävät A ja B arvostellaan asteikolla 1-5/hylätty. Opintojakson suorittaminen edellyttää näiden tehtävien suorittamista hyväksytysti. Opintojakson arvosana määräytyy oppi-mistehtävien A ja B painotetun keskiarvon mukaan. Opintojakson tehtävien arviointikriteerit ilmoitetaan Moodlessa.

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen opintokokonaisuuden pääsivun kautta: Hyvinvointijohtaminen, perusopinnot 25 op (LY/OY)

HUOM! Opintoihin otetaan ilmoittautumisia vain koko 25 op:n kokonaisuuteen.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.