Korkeakulttuureista varhaismoderniin aikaan 5 op - AY700123P (OY)

10.09.2024–09.12.2024 Verkossa

Aika ja paikka

Johdantoluennot: ti-to 10.-12.9.2024 klo 17.00-18.30

Kirjallisuustentit: ma 30.10., ma 4.11. tai ma 9.12.2024 klo 17.00-19.00

Opintojakso järjestetään etäopintoina.

Kouluttaja

FT Marika Rauhala

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee tunnistamaan ja vertailemaan eri kulttuuripiirien poliittisia, taloudellisia ja kulttuurisia piirteitä, osaa hahmottaa varhaismodernin aikakauden suuria kehityslinjoja ja kykenee näkemään Suomen kiinnittymisen Euroopan läntiseen kulttuuripiiriin.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään keskeisiin historian linjoihin korkeakulttuureista aina Ranskan vallankumoukseen saakka. Suomen historia esitetään osana läntisen Euroopan kehitystä.

Suoritustavat

Kirjatentti

Toteutustavat

Itsenäistä perehtymistä kurssin yhteydessä ilmoitettavaan kirjallisuuteen ja kirjatentti.

Oppimateriaalit

John Coatsworth, Juan Cole, Michael P. Hanagan, Peter C. Perdue, Charles Tilly, Louise Tilly 2015: Global Connections. Volume 1, To 1500: Politics, Exchange, and Social Life in World History, s. 87–406;
Antero Heikkinen 2018: Uuden aikakauden kynnyksellä. Elämä varhaismodernissa Euroopassa;
Jouko Vahtola 2017: Suomen historia. Kivikaudesta 2000-luvulle, s. 33–155.

Lisätiedot

Kirjallisuus on tentittävä yhtenä kokonaisuutena ja opiskelijan on vastattava hyväksytysti jokaisesta tentittävästä kirjasta tehtyyn kysymykseen.

Esitietovaatimukset

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä se edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen opintojaksolle 29.8.2024 mennessä opintokokonaisuuden pääsivun kautta: Historia, perusopinnot 25 op (OY)

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.