Lauseoppi 5 op (OY) - ay694940P

09.01.2025 Verkossa

Aika ja paikka

Alustava aikataulu:

maanantaisin ja torstaisin ajalla 9.1.-20.2.2025 klo 16.30-19.30

Verkko-opinnot

Kouluttaja

FM Eveliina Mäntylä

Tavoitteet

Opiskelija osaa analysoida nykysuomea syntaktisesti ja kykenee näkemyksensä perustellen kommentoimaan lauserakenteen ongelmakohtia.

Sisältö

Suomen kielen lauserakenteen peruskäsitteet, lauseenjäsenfunktiot ja lausetyypit; suomen syntaksin ongelmakohtia.

Toteutustapa

Lähiopetus.
Luennot (26 tuntia), harjoitukset (26 tuntia) ja itsenäistä työskentelyä (83 tuntia).

Suoritustavat ja arviointikriteerit

Luennot, verkkoharjoitukset ja tentti. Arviointiperusteena on tentti, jonka arviointikriteerit pohjautuvat yleisiin osaamistavoitteisiin.

Arviointi

Arviointiperusteena on tentti, jonka arviointikriteerit pohjautuvat yleisiin osaamistavoitteisiin.

Esitietovaatimukset

Äänne- ja muoto-oppi. Suositellaan: Suomen kielen rakenne

Oppimateriaali

Verkkomateriaali.