Tieto ja vaikuttavuus osana hyvinvointijohtamista, 5 op (OY) - AY00AM15

11.03.2024–21.04.2024 Verkossa

Aika ja paikka

Toteutetaan verkko-opintoina ajalla 11.3.-21.4.2024.

Webinaari: la 16.3.2024 klo 9.00-15.00

Kouluttaja

TtM Minna Ylisirniö

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
• määritellä tietoon ja vaikuttavuuden arviointiin liittyvät peruskäsitteet hyvinvointijohtamisessa
• hahmottaa tiedolla johtamisen merkityksen organisaation toiminnassa
• tunnistaa ja vertailla erilaisia arviointimenetelmiä hyvinvointijohtamisen tukena
• analysoida, hyödyntää ja soveltaa hyvinvointitietoa osana johtamista, päätöksentekoa, palveluiden kehittämistä ja vaikuttavuuden arviointia

Sisältö

Tiedolla johtamisen ja vaikuttavuuden arvioinnin käsitteistö.
Tiedon tarpeen tunnistaminen, määrällisen ja laadullisen tiedon kerääminen, jakaminen ja hyödyntäminen hyvinvointijohtami-sen ja eri arviointimenetelmien tukena.
Tiedolla johtamisen ja arviointitiedon tunnistaminen or-ganisaation toiminnassa.

Toteutustavat

Opintojakso toteutetaan verkko-opetuksena ja työskentelynä Moodlessa. Tähän kuuluu luennot ja reaaliaikainen seminaarityöskentelyä verkossa 6 h, ryhmätyöskentelyä 54 h ja itsenäistä opiskelua 79 h.

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen reaaliaikaiseen seminaarityöskentelyyn. Oppimistehtävä A (3 op) Oppimistehtävä B (2 op)

Oppimateriaalit

Opintojakson oheiskirjallisuus ilmoitetaan Moodlessa

Lisätiedot

Vastuutaho: Oulun yliopisto, hoitotiede.

Arviointiasteikko

1-5/HYL

Arviointikriteerit

1-5 / hylätty

Opintojakson oppimistehtävä A arvostellaan hyväksytty/hylätty ja oppimistehtävä B asteikolla 1-5/hylätty. Opintojakson suorittaminen edellyttää näiden tehtävien suorittamista hyväksytysti. Opintojakson arvosana määräytyy oppimistehtävän B:n mukaan. Opintojakson tehtävien arvioin-tikriteerit ilmoitetaan Moodlessa.

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen opintoihin on päättynyt.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.