Tieto ja vaikuttavuus osana hyvinvointijohtamista, 5 op (OY)

11.03.2024–21.04.2024 Verkossa

Aika ja paikka

Toteutetaan verkko-opintoina ajalla 11.3.-21.4.2024.

Webinaari: la 16.3.2024 klo 9.00-15.00

Kouluttaja

TtM Minna Ylisirniö

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
• määritellä tietoon ja vaikuttavuuden arviointiin liittyvät peruskäsitteet hyvinvointijohtamisessa
• hahmottaa tiedolla johtamisen merkityksen organisaation toiminnassa
• tunnistaa ja vertailla erilaisia arviointimenetelmiä hyvinvointijohtamisen tukena
• analysoida, hyödyntää ja soveltaa hyvinvointitietoa osana johtamista, päätöksentekoa, palveluiden kehittämistä ja vaikuttavuuden arviointia

Sisältö

Tiedolla johtamisen ja vaikuttavuuden arvioinnin käsitteistö.
Tiedon tarpeen tunnistaminen, määrällisen ja laadullisen tiedon kerääminen, jakaminen ja hyödyntäminen hyvinvointijohtami-sen ja eri arviointimenetelmien tukena.
Tiedolla johtamisen ja arviointitiedon tunnistaminen or-ganisaation toiminnassa.

Toteutustavat

Opintojakso toteutetaan verkko-opetuksena ja työskentelynä Moodlessa. Tähän kuuluu luennot ja reaaliaikainen seminaarityöskentelyä verkossa 6 h, ryhmätyöskentelyä 54 h ja itsenäistä opiskelua 79 h.

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen reaaliaikaiseen seminaarityöskentelyyn. Oppimistehtävä A (3 op) Oppimistehtävä B (2 op)

Oppimateriaalit

Opintojakson oheiskirjallisuus ilmoitetaan Moodlessa

Lisätiedot

Vastuutaho: Oulun yliopisto, hoitotiede.

Arviointiasteikko

1-5/HYL

Arviointikriteerit

1-5 / hylätty