Hoitotiede tieteenä 5 op - AY353301S (OY)

12.09.2024–04.11.2024 Verkossa

Aika ja paikka

Opintojakso järjestetään verkko-opintoina ajalla 12.9.-4.11.2024.

Webinaarit:
Info to 12.9. klo 16.30-18.15
To 19.9. klo 16.30-19.15
To 26.9. klo 16.30-19.45
To 3.10. klo 16.30-19.45
Päätösseminaari ma 4.11.2024 klo 16.30-20.00

Webinaareissa on läsnäolovelvoite.

Kouluttaja

TtT Anne Oikarinen

Tavoitteet

Suoritettuaan opintojakson opiskelija osaa:

  • orientoitua tiedeyhteisöön ja akateemiseen opiskeluun.
  • kuvailla hoitotieteen kehityksen, tutkimuksen suuntaukset, painopisteet ja tutkimuskohteet sekä teoriat,
  • keskustella hoitotieteen merkityksestä sosiaali- ja terveydenhuollossa.
  • analysoida ja arvioida omaa ja ryhmän asiantuntijuuden kehittymistä sekä jatkuvaa oppimista hyödyntäen asiantuntijuusmallia (STM), hoitotieteellistä tietoa ja käsitteistöä

Sisältö

  1. Yliopisto-opintoihin orientoituminen ja integroituminen tiedeyhteisöön
  2. hoitotieteen kehitys, tutkimuksen suuntaukset, painopisteet ja tutkimuskohteet
  3. hoitotieteellisen tiedon merkitys asiantuntijuuden kehittymisessä ja sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Suoritustavat ja arviointikriteerit

Oppimispäiväkirjan laatiminen, yhteisölliset tehtävät verkko-oppimisympäristössä. Arvioinnissa käytetään itse-, vertais- ja opettaja-arviointia.

Toteutustavat

Luennot/ työpajat 11 h (aikaan sidottua etäopetusta)
Seminaari 8 h (aikaan sidottua etäopetusta)
Oppimispäiväkirjan laatiminen 24 h (ajasta riippumatonta etäopetusta/itsenäistä työskentelyä verkko-oppimisympäristössä) Vertaisarviointi (ajasta riippumatonta itsenäistä työskentelyä)
Itsenäinen ja yhteisöllinen työskentely verkko-oppimisympäristössä 80 h.

Oppimateriaalit

Eriksson, K., Isola, A., Kyngäs, H., Leino-Kilpi, H., Lindström, U. Å., Paavilainen, E., Pietilä, A-M., Salanterä, S., Vehviläinen-Julkunen, K. & Åstedt-Kurki, P. (2016). Hoitotiede. 4. uudistettu painos. Sanoma Pro Oy.

Lauri S ja Kyngäs H. (2006). Hoitotieteen teorian kehittäminen. Sanoma Pro Oy.

Kyngäs, H., Mikkonen, K. & Kääriäinen, M. (2020). The Application of Content Analysis in Nursing Science Research. Springer. (soveltuvin osin)

Hoitotiede- ja Tutkiva Hoitotyö -lehdet

Muu ajankohtainen kotimainen ja kansainvälinen kirjallisuus.

Arviointiasteikko

1-5/HYL

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen opintojaksolle 29.8.2024 mennessä opintojen pääsivun kautta: Terveystieteiden maisteriväylän opintoja 20-25 op (OY)

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.