Tutkimusmenetelmät hoitotieteessä ja terveyshallintotieteessä 5 op - AY353316S (OY)

19.12.2024–02.02.2025 Verkossa

Aika ja paikka

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina ajalla 19.12.2024-2.2.2025.

Webinaarit:
To 19.12.2024 klo 16.30-19.30
La 4.1. klo 9.00-13.00
To 16.1. klo 16.30-19.30
La 25.1.2025 klo 9.00-13.00

Webinaareissa on läsnäolovelvoite.

Kouluttaja

TtM Mira Hammarén

Tavoitteet

Suoritettuaan opintojakson, opiskelija osaa:

 • vertailla ja tulkita hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimuksen metodologisia lähtökohtia
 • arvioida ja soveltaa erilaisia tiedonkeruu- ja analyysimenetelmiä hoitotieteellisessä ja terveyshallintotieteellisessä tutkimuksessa
 • suunnitella ja yhdistää tutkimusprosessi loogiseksi kokonaisuudeksi
 • arvioida tutkimuksen luotettavuutta
 • arvioida tutkimuksen tekemiseen liittyviä eettisiä ja tietosuojaan liittyviä kysymyksiä
 • viestiä hyvän tieteellisen käytännön ja periaatteiden mukaisesti
 • laatia tutkimussuunnitelman

Sisältö

 • Erilaisiin tieteellisen tutkimuksen aineistonkeruu- ja analyysimenetelmiin sekä tutkimuksen toteuttamiseen perehtyminen.
 • Laadullisen tutkimuksen erilaiset tutkimusasetelmat, tutkimusprosessit, aineistonkeruu- ja analyysimenetelmät sekä luotettavuus.
 • Tutkimuksen eettisyys ja tietosuoja tutkimuksessa.
 • Harjoitustutkimussuunnitelman suunnittelu ja laatiminen valitusta tutkimusaiheesta sekä tutkimusprosessin suunnittelu ja valintojen perustelu. Alustavan harjoitustutkimussuunnitelman esittäminen.

Toteutustavat

Ennakkotehtävä ennen jokaista opetuskertaa. Hybridi/Etäluennot, luennot verkko-oppimisympäristössä ja oppimistehtävät 135 h (sisältäen teemaluennot, itsenäisen ja yhteisöllisen verkko-oppimisen) ja oppimistehtävien suorittaminen. Työskentelystä aikaan sidottua etäopetusta 14 h ja ajasta riippumatonta opiskelua 121 h.

Oppimateriaalit

Denzin NK & Lincoln YS (eds.) (2018) The SAGE handbook of qualitative research. SAGE, Los Angeles.

Kyngäs H, Mikkonen K, Kääriäinen M (eds.) (2020) The application of content analysis in nursing science research. © Springer Nature Switzerland AG.

Polit DF & Beck CT (2017) Nursing research: generating and assessing evidence for nursing practice. Wolters Kluwer Health, Philadelphia.

Ruusuvuori J, Nikander P, Hyvärinen M (toim.) (2010). Haastattelun analyysi. Vastapaino, Tampere. e-kirja.

Kansalliset ja kansainväliset tieteelliset artikkelit.

Arviointiasteikko

1-5/HYL

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen opintojaksolle 4.12.2024 mennessä opintojen pääsivun kautta: Terveystieteiden maisteriväylän opintoja 20-25 op (OY)

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.