Integratiivinen lyhytterapeutti 60 op (sis. ratkaisukeskeiset, kognitiiviset ja psykoterapeuttiset valmiudet)

02.04.2025–11.12.2026 Oulu, Verkossa

Syvennä osaamistasi ja opiskele uudelle uralle Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston lyhytterapiakoulutuksessa!

Integratiivinen lyhytterapiakoulutus antaa sinulle valmiudet tulokselliseen ja vaikuttavaan terapiatyöhön lasten, nuorten ja aikuisten parissa. Koulutus sopii niin sote- kuin kasvatusalan ammattilaisille, jotka haluavat kehittää ja syventää omaa ammatillista osaamistaan. Koulutus on mahdollista suorittaa kokonaisuudessaan oman työn ohessa.

Lyhytterapiakoulutuksessa pääset syventämään tietojasi ihmisen psyykkisestä kasvusta ja kehityksestä, psykiatrisesta diagnostiikasta ja eri psykoterapioiden viitekehyksistä. Opintojen aikana opit käyttämään lyhytterapiatyöhön kuuluvia ratkaisukeskeisen ja kognitiivisen mallin mukaisia integratiivisia terapiamenetelmiä.

Koulutuksen suoritettuasi voit toimia integratiivisena ratkaisukeskeisenä lyhytterapeuttina. Halutessasi voit myös suunnata yrittäjän polulle. Lyhytterapiakoulutus antaa myös tarvittavat valmiudet hakeutua yliopistotason psykoterapiakoulutukseen.

Aika

2.4.25–11.12.26

Paikka

Oulu ja verkossa

Kenelle

Sosiaali-, terveys-, opetus- ja kasvatusalan ammattilaiset

Haku

10.3.25 mennessä

Hinta

4850 €

Lisätietoa

koulutussuunnittelija Eija Raatikainen
eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi
044 465 2202

Aika ja paikka

2.4.25–11.12.26

Uudistunut rakenne sisältää lähikoulutuspäiviä Oulussa ja etäosioita Zoomissa (yht. 24 pv) sekä pienryhmätyönohjausta Oulussa tai verkossa (yht. 10:nä päivänä) ryhmän valinnan mukaan.

Aikataulu (työnohjauspäivät ilmoitetaan myöhemmin)

Ke 2.4.25 klo 9.00–16.00 etäopetus
Pe 2.5.25 klo 9.00–16.00 etäopetus
Ti 17.6.25 klo 9.00–16.00 Oulu
Pe 15.8.25 klo 9.00–16.00 etäopetus
Pe 12.9.25 klo 9.00–16.00 Oulu
Ke 1.10.25 klo 9.00–16.00 etäopetus
Ti 11.11.25 klo 9.00–16.00 Oulu
Ma 1.12.25 klo 9.00–16.00 etäopetus
Ma 12.1.26 klo 9.00–16.00 etäopetus
Pe 13.2.26 klo 9.00–16.00 Oulu
Pe 13.3.26 klo 9.00–16.00 etäopetus
To 23.4.26 klo 9.00–16.00 Oulu
Pe 24.4.26 klo 9.00–16.00 Oulu
To 21.5.26 klo 9.00–16.00 etäopetus
Pe 22.5.26 klo 9.00–16.00 etäopetus
To 11.6.26 klo 9.00–16.00 Oulu
Pe 12.6.26 klo 9.00–16.00 Oulu
To 27.8.26 klo 9.00–16.00 etäopetus
Ma 21.9.26 klo 9.00–16.00 Oulu
To 29.10.26 klo 9.00–16.00 etäopetus
Ti 24.11.26 klo 9.00–16.00 Oulu
Ke 25.11.26 klo 9.00–16.00 Oulu
To 10.12.26 klo 9.00–16.00 etäopetus
Pe 11.12.26 klo 9.00–16.00 etäopetus

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu lisä- ja täydennyskoulutukseksi sosiaali-, terveys-, opetus- ja kasvatusalan ammattilaisille, jotka haluavat hyödyntää lyhytterapeuttisia menetelmiä työssään ja lisätä ammatillista osaamistaan sekä työssä jaksamistaan ratkaisukeskeisellä ja kognitiivisella työotteella.  

Peruskoulutukseksi soveltuu sosiaali-, terveys-, opetus- tai kasvatusalan opistoasteen tutkinto tai korkeakoulututkinto. Tullakseen hyväksytyksi koulutukseen hakijalla tulee olla vähintään 120 op:n yhtenäinen peruskoulutus ko. alalta.

Lyhytterapiakoulutus on ammatillista täydennyskoulutusta. Opinnot täydentävät sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan ammatillista tutkintoa psykoterapeuttisten valmiuksien osalta. Koulutus täyttää psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämien valmiusopintojen kriteerit yliopistojen psykoterapiakoulutuskonsortion vaatimusten mukaan.

Kouluttaja

Vastuukouluttajana Sarianna Virpikari, kouluttajapsykoterapeutti, vaativan erityistason (ratkaisukeskeinen) ja erityistason (kognitiivinen) psykoterapeutti, psykiatrian sairaanhoitaja YAMK, terveystieteiden maisteri, ammatillinen opettaja, työnohjaaja (STOry), seksuaalineuvoja

Vierailevat kouluttajat:

 • Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti Petri Kylmänen (sairaanhoitaja YAMK)
 • Erityisopettaja, neuropsykiatrinen valmentaja Milka Kosonen
 • Seksuaaliterapeutti Johanna Luomala
 • Psykiatrinen erikoissairaanhoitaja, lyhytterapeutti Mika Haataja

Pienryhmätyönohjauksesta vastaavat Sarianna Virpikari sekä psykoterapeutti, PsM Hannamaija Rauhala.

Tavoitteet

Koulutuksen jälkeen opiskelija osaa käyttää tarkoituksenmukaisesti ratkaisukeskeisiä ja kognitiivisia integroituja lyhytterapian menetelmiä ja soveltaa niitä omassa työssään. Lisäksi hänellä on hyvät perustiedot psykoterapiavalmiuksien menetelmistä.  Opiskelija osaa tukea voimaannuttavasti ja terapeuttisin menetelmin asiakkaitaan heidän toipumisprosesseissaan ja puuttua heidän keskeisiin haasteisiinsa rakentavalla tavalla. Lisäksi opiskelija osaa soveltaa työssään teoreettista tietoa eri mielenterveyden häiriöistä ja haasteista.

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija osaa

 • selittää, mitä erilaiset mielenterveyden haasteet ja häiriöt ovat
 • selittää, mitä terapeuttinen vuorovaikutuksellinen työote on ja kuinka sitä hyödynnetään asiakkaan kohtaamisessa
 • soveltaa tarkoituksenmukaisesti lyhytterapeuttisia menetelmiä mielenterveyden haasteiden ja häiriöiden hoitamiseen ja kuntouttavaan työhön
 • tunnistaa ja kuvata, millaisia haasteita mielenterveyden ongelmat aiheuttavat eri-ikäisille henkilöille
 • käyttää ratkaisukeskeisen ja kognitiivisen mallin mukaisia integratiivisia terapiamenetelmiä työskennellessään lasten, nuorten ja aikuisten kanssa
 • toteuttaa tavoitteellisen ja tuloksellisen lyhytterapeuttisen työskentelyprosessin, jota hän pystyy arvioimaan yhdessä asiakkaan kanssa
 • soveltaa työssään voimaannuttavan myönteisen mielenterveyden ohjaamisen keinoja ja menetelmiä, jotka pohjautuvat voimavara- ja ratkaisukeskeiseen sekä kognitiiviseen integratiiviseen viitekehykseen
 • arvioida ja perustella käyttämiensä menetelmien soveltuvuutta
 • toimia moniammatillisissa tiimeissä ja verkostoissa voimavaroja ja yhteistyötä tukevalla tavalla
 • kehittää omaa työtään, työyhteisöään ja moniammatillista tiimiään voimavara- ja ratkaisukeskeisen viitekehyksen mukaisesti
 • kehittää asiakaskohtaisia yhteistyömalleja monen toimijan ympäristössä (julkinen sektori, yritykset, kolmas sektori)
 • soveltaa ratkaisukeskeistä ja kognitiivista viitekehystä omassa työssään ja vahvistaa niiden avulla asiakkaan positiivista mielenterveyttä sekä kokemusta omasta toimijuudesta, minäpystyvyydestä, itsetunnosta sekä voimavaroista.

Sisältö

Tämän päivän maailma on hektinen ja moni kokee uupumusta, masennusta, ahdistuneisuutta ja kuormittumista. Lyhytterapia on vaikuttavaa ja tuloksellista terapiatyötä ja sen avulla pystytään vastaamaan nopeasti ihmisten tuen tarpeeseen. Lyhytterapia on ensisijainen ja helposti lähestyttävä hoitomuoto, joka on kirjattu myös mielenterveysstrategiaan.

Integratiivinen lyhytterapiakoulutus on suunnattu henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita psykoterapeuttisista ja lyhytterapeuttisista ohjauksellisista työskentelymenetelmistä sekä niiden tuloksellisesta soveltamisesta terapiatyössä. Koulutuksen painopiste on integratiivinen. Siinä sovelletaan ratkaisukeskeisen ja kognitiivisen terapian viitekehyksiä, joihin nivoutuu toipumislähtöinen perusfilosofia ja jossa yhdistyvät lyhytterapeuttiset integratiiviset työmenetelmät. Integratiivinen lähestymistapa rakentuu pääosin eri psykoterapiasuuntausten teorioiden, käsitteellisten mallien ja tekniikoiden varaan.

Koulutuksessa on olennaista sen prosessimaisuus ja omakohtainen terapeuttinen harjoittelu sekä asiakkaan että terapeutin roolissa. Koulutuskokonaisuudessa opitaan käyttämään psykoterapeuttisia työmenetelmiä ja lyhytterapeuttisen vuorovaikutuksen periaatteita sekä tunnistamaan psyykkisen häiriön muodot ja soveltamaan opittua omassa työssään. Koulutuksen jälkeen sinulla on hyvät valmiudet toimia terapeuttisessa ja vuorovaikutteisessa lyhytterapiatyössä tuloksellisesti.

Koulutuskokonaisuuteen kuuluu myös psykoterapiakoulutusten vaatimuksiin kuuluvat psykoterapeuttisten valmiuksien aihealueet, jotka vastaavat Valviran vaatimuksia kokonaisuudessaan. Koulutus antaa lyhytterapeuttipätevyyden, joka ei kuitenkaan ole Valviran laillistama terveydenhuollon ammattinimike. Opinnot suoritettuasi sinulla on kattavat tiedot mielenterveyden palvelujärjestelmästä, laista ja asetuksista sekä valmiudet hakea psykoterapeuttikoulutukseen.

Koulutus on laajuudeltaan 60 opintopistettä ja se toteutetaan reaaliaikaisena koulutuksena. Koulutukseen sisältyy lähiopetusta (24 lähipäivää), pienryhmätyönohjausta (10 x 1,5 h), dokumentoitavaa asiakasharjoittelua (100 h), pienryhmätyöskentelyä lähijaksojen välissä (16 x 2 h) sekä kirjallista oheislukemistoa (n. 15 kirjaa) ja niihin liittyvät reflektiot, välitehtäviä ja kirjallinen lopputyö sekä terapeutin itsereflektio ja siihen liittyvä asiakastyön vaikuttavuuden arviointi ja litterointi. Koulutuksen hyväksytysti suorittaminen edellyttää 100 %:sta läsnäoloa. Koulutus perustuu aikuispedagogiikkaan, jossa itse- ja vertaisarvioinnilla sekä itseohjautuvuudella on tärkeä rooli.

Koulutus lisää opiskelijan ammatillista kasvua ja kehittymistä sekä tukee lyhytterapeutin ammatti-identiteettiä myönteisesti. Koulutukseen kuuluvalla työnohjauksella tuetaan tätä prosessia sekä opiskelijan asiakastyöharjoittelua. Opinnäytetyössään opiskelija yhdistää teoreettisen tietämyksensä omaan käyttöteoriaansa, jonka muotoutumista tukee lyhytterapiaan liittyvä soveltava kehittämistehtävä.

Yhteenveto koulutuksen työtavoista

 • 24 seminaaripäivää
 • Välityöskentely ja siihen liittyvät tehtävät yksilöllisesti ja vertaisryhmissä
 • Kirjallisuuteen tutustuminen ja kirjareflektioiden tekeminen (15 kirjaa)
 • Lainsäädäntöön ja mielenterveysstrategiaan tutustuminen
 • Opinnäytetyö
 • Kirjallinen kehittämistyö (terapiaan perustuva tietopainotteinen kirjallinen työ)
 • Terapeutin ammatti-identiteetti reflektio
 • Asiakastyö (100 tuntia) ja siihen liittyvä reflektio, oppimisanalyysi ja litterointi
 • Asiakasvideoinnit (vähintään kaksi videoitua, litteroitua ja analysoitua asiakastapaamista); ratkaisukeskeisen ja kognitiivisen mallin mukaista dokumentointia asiakastyön tunneista
 • Pienryhmätyönohjaus 10 x 1,5 h
 • Vertaisryhmätapaamiset 16 x 2 h
 • Paritutorointi (oman parin kirjallisten töiden lukeminen ja reflektointi Moodlessa)
 • Psykiatrian ja psykoterapia-alan peruskirjallisuus
 • Syventävä kirjallisuus
 • Oppimispäiväkirja

Koulutuksen painopiste on ratkaisukeskeisessä teoriassa sekä työmenetelmissä, joihin integroidaan kognitiiviset lyhytterapeuttiset menetelmät. Lisäksi painotus on reflektiivisissä ja dialogisissa työmenetelmissä, joilla pyritään myönteisen muutoksen mahdollistamiseen vuorovaikutuksellisissa ohjaus- ja terapiatilanteissa eri ikäisten asiakkaiden kanssa.

Koulutuksen suoritustapa

Koulutus on laajuudeltaan 60 opintopistettä ja se järjestetään läsnäolokoulutuksena, johon sisältyy 24 koulutuspäivää ja lisäksi 15 tuntia (10 päivänä) asiakastyönohjausta pienryhmissä, paritutorointia, itsenäisiä harjoituksia, vertaisryhmätyöskentelyä lähijaksojen välissä, soveltavan kirjallisuuden lukemista sekä kirjallisia välitehtäviä. Opiskelija suorittaa myös 100 tuntia dokumentoitua lyhytterapeuttista työskentelyä asiakkaiden kanssa. Opiskelija tekee opintojen aikana opinnäytetyön ja ratkaisukeskeisen lyhytterapian kehittämistehtävän sekä omaa ammatti-identiteettiä koskevan kirjallisen reflektion.

Koulutus jakautuu seuraaviin kokonaisuuksiin opintopisteittäin:

Psykoterapeuttiset valmiudet (30 op)

 • Opinnäytetyö
 • Teoriaseminaarit ja kirjallisuus
 • Pienryhmätyöskentely
 • Kirjalliset välitehtävät
 • Kirjallisuuteen perehtyminen
 • Mielenterveyslain tunteminen

Lyhytterapiaopinnot (30 op)

 • Syventävä ratkaisukeskeinen ja kognitiivinen kirjallisuus
 • Pienryhmätyönohjaus
 • Pienryhmätapaamiset
 • Asiakastyöskentely
 • Lyhytterapeuttisen kasvun ja kehittymisen reflektio
 • Paritutorointi
 • Kehittämistehtävä

Hinta

4850 €, josta maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä varausmaksuna 100 €. Varausmaksua ei palauteta, jos perut ilmoittautumisesi (poikkeuksena tilanne, ettei opiskelijaa hyväksytä koulutukseen).

Jotta ilmoittautumisesi tulee voimaan, täytyy varausmaksun olla maksettuna. Voit maksaa sen verkkomaksulla ilmoittautumisen yhteydessä.

Koulutus laskutetaan 10 erässä. Maksettu varausmaksu on huomioitu erissä.

1. erä 475 €, eräpäivä 1.4.25
2. erä 475 €, eräpäivä 2.6.25
3. erä 475 €, eräpäivä 1.8.25
4. erä 475 €, eräpäivä 1.10.25
5. erä 475 €, eräpäivä 1.12.25
6. erä 475 €, eräpäivä 2.2.26
7. erä 475 €, eräpäivä 1.5.26
8. erä 475 €, eräpäivä 3.8.26
9. erä 475 €, eräpäivä 1.10.26
10. erä 475 €, eräpäivä 1.12.26

Jos haluat laskutuksen isommissa erissä, kirjaa toiveesi ilmoittautumisen yhteydessä kohtaan Lisätietoja laskutukseen.

Laskutusasioissa sinua auttaa Sirpa Vesala (sirpa.vesala@pohjois-pohjanmaa.fi, 044 465 2206).

Ilmoittaudu

10.3.25 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon; koulutuksessa on rajoitettu osallistujamäärä

Koulutukseen ilmoittaudutaan täyttämällä ilmoittautumislomake (linkki alla) sekä lähettämällä vapaamuotoinen hakemus 10 työpäivän sisällä sähköpostitse osoitteeseen eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi.

Ohje vapaamuotoisen hakemuksen tekemiseen

Otsikko: Integratiivinen lyhytterapeutti 60 op + oma nimesi

Kerro hakemuksessasi:

 • omat yhteystietosi
 • koulutustaustasi
 • työkokemuksesi
 • mahdollinen nykyinen työyhteisösi; miksi hakeudut koulutukseen ja mitkä ovat tavoitteesi
 • miten toivoisit voivasi hyödyntää koulutusta tulevaisuudessasi?
 • mitkä ominaisuutesi tekevät sinusta mielestäsi soveltuvan lyhytterapeutiksi?

Opiskelijoiden valinta tapahtuu vapaamuotoisen hakemuksen ja mahdollisen soveltuvuushaastattelun perusteella. Painotus valinnoissa kohdentuu hakijan työtehtävään sekä aiempaan pohjakoulutukseen, mahdollisuuteen itsenäiseen asiakashankintaan, valmiuteen itseohjautuvaan ja vastuulliseen opiskeluun sekä sisäiseen motivaatioon työskennellä lyhytterapeuttina.

Paikat varataan ilmoittautumisjärjestyksessä ja vahvistetaan kouluttajan hyväksyttyä hakemukset. Huomioithan siis, että koulutuspaikat saattavat täyttyä ennen hakuajan päättymistä.

Integratiivinen lähestymistapa

Mitä integratiivinen lähestymistapa tarkoittaa ja mitä hyötyä siitä on terapiassa?

Integratiivinen lähestymistapa terapiassa tarkoittaa eri terapiamuotojen, teorioiden ja tekniikoiden yhdistämistä yksilöllisen ja kokonaisvaltaisen hoidon tarjoamiseksi. Tämän lähestymistavan perusajatuksena on, että yksittäinen terapiamalli ei välttämättä sovi kaikille asiakkaille, joten terapeutit hyödyntävät laajempaa valikoimaa työkaluja ja menetelmiä vastatakseen paremmin asiakkaidensa yksilöllisiin tarpeisiin.

Lue lisää Sarianna Virpikarin blogista