Äänne- ja muoto-oppi 5 op (OY) - ay694939P

31.10.2023–12.12.2023 Verkossa

Aika ja paikka

Luennot ja harjoitukset: tiistaisin ja torstaisin ajalla 31.10.-12.12.2023 klo 16.30-19.45

Verkko-opinnot

Kouluttaja

FM Anna-Beata Koskelo

Tavoitteet

Opiskelija osaa selittää suomen kielen vokaali- ja konsonanttivaihtelut sekä keskeiset äänteenmuutokset ja osaa esitellä niiden historiaa. Hän osaa luokitella taivutus- ja johtomorfologian kategoriat ja esitellä morfologian historiaa.

Sisältö

Suomen kielen äänne- ja muotorakenteen nykytila ja historia.

Suoritustapa

Luennot (30 t), harjoitukset (20 t) ja itsenäistä työskentelyä.

Arviointi

Asteikolla 0-5
Arviointiperusteena on tentti, jonka arviointikriteerit pohjautuvat yleisiin osaamistavoitteisiin.

Tentti

Ilmoitetaan myöhemmin

Oppimateriaali

Verkkomateriaali ja kurssilla erikseen sovittava kirjallisuus.