Aatteiden ja oppien historia 5 op - AY700125P (OY)

Verkossa

Aika ja paikka

Helmikuu 2025, aikataulu tarkentuu myöhemmin.

Opetus toteutetaan etäopetuksena.

Kouluttaja

FT, dosentti Maija Kallinen

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata tieteellisen ajattelun kehityksen päälinjat antiikista nykyaikaan. Opiskelija tunnistaa tieteellisen ajattelutavan suuret murrokset ja niiden maailmankuvallisen merkityksen. Hän kykenee paikantamaan tieteiden yhteiskunnallisia edellytyksiä, ihmisen luontosuhteen muutoksia ja tieteellisen järkiperäisyyden käsitettä. Opiskelija osaa myös kuvata yhteiskuntaa, valtiota ja politiikkaa sekä yhteiskunnallisia liikkeitä koskevan ja perustelevan ajattelun kehityksen antiikista nykyaikaan.

Sisältö

Tieteellisen ja poliittisen ajattelun historia antiikista nykypäiviin.

Suoritustavat

Luentokurssi ja sillä osoitetut lisämateriaalit

Toteutustavat

Luentokurssi ja omatoimista perehtymistä kirjallisuuteen

Tenttiajat

Tarkentuu myöhemmin, toteutetaan Moodle-tenttinä

Oppimateriaalit

Petri Koikkalainen ja Paul-Erik Korvela, Klassiset poliittiset ajattelijat (2022) SEKÄ
Andrew Ede ja Lesley B. Cormack, A History of Science in Society. From Philosophy to Utility (2012).

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen opintojaksolle opintokokonaisuuden pääsivun kautta: Historia, perusopinnot 25 op (OY)

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.