Aineellinen kulttuuri 5 op (OY) - ay687362P

21.11.2023–13.12.2023 Verkossa

Aika ja paikka

Tiistaisin ja keskiviikkoisin ajalla 21.11.-13.12.2023 klo 16.30-19.30 (itsenäisyyspäivänä 6.12. ei opetusta).

Etäopinnot

Kouluttaja

FT Taina Kinnunen
FM Jonas Rapakko

Tavoitteet

Opiskelija osaa selittää, kuinka materiaalinen kulttuuri heijastaa ja muokkaa ihmisen ajatusmaailmaa erilaisissa sosiaalisissa ja kulttuurisissa yhteyksissä. Opiskelija osaa määrittää materiaalisen kulttuurin merkityksiä oppiaineiden näkökulmista, ja tarkastella materiaalista kulttuuria erilaisista teoreettisista lähtökohdista ja erilaisia tutkimusmenetelmiä soveltaen.

Sisältö

Materiaalisen kulttuurin ja materiaalisuuden käsitteet sekä niitä koskevat teoriat ja tulkintamallit. Esineiden kulttuuriset merkitykset ja sosiaaliset kontekstit sekä niiden rekonstruointi.

Suoritustapa

Luennot 28h, luentotehtävät ja luentotentti tai kirjalliset/harjoitustehtävät

Arviointi

0-5

Oppimateriaali

Luennoilla jaettava materiaali