Ekspressiivisen taideterapian ohjaajakoulutus 40 op

21.09.2024–21.09.2025 Oulu

Ekspressiivisen taideterapian näkökulma taiteisiin sisältyvästä mahdollisuudesta toimia yksilön ja yhteisön kasvun ja eheytymisen tukena

Aika

21.9.24–21.9.25

Paikka

Oulu

Kenelle

Ekspressiivisen taideterapian perusteet 20 op -koulutuksen suorittaneille

Hinta

2500 €

Lisätietoa

Koulutussuunnittelija Eija Raatikainen
eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi
044 465 2202

Aika ja paikka

21.9.24–21.9.25 Oulu


Kuva Marika Kavakka

Kohderyhmä

Koulutus on aiemman ammattitaidon päälle rakentuvaa täydennyskoulutusta ja toimii jatkona Ekspressiivisen taideterapian perusteet 20 op -opintokokonaisuudelle. Se soveltuu kasvatus-, sosiaali-, terveydenhoito- ja taidealla työskenteleville. Ekspressiiviseen taideterapiaan pohjaava lähestymistapa soveltuu monenlaisiin toimintaympäristöihin työskentelyn monipuolistamiseksi ja kehittämiseksi. Kyse ei kuitenkaan ole ensisijaisesti tekniikasta vaan luovasta maailmasuhteesta ja tavasta olla.

Pääsyvaatimukset:

 1. Aiemmin suoritettu Ekspressiivisen taideterapian perusteet 20 op -opintokokonaisuus
 2. Jokin soveltuva taidealan tai sosiaali-, terveydenhuolto- tai kasvatusalan koulutus sekä osoitettavissa oleva ajankohtainen kytkös taiteeseen. Koulutukseen voidaan valita perustelluista syistä myös muita kuin mainitun koulutustaustan omaavia.
 3. Riittävä englannin kielen taito ammattikirjallisuuteen perehtymiseen

Kouluttaja

Kuvataidekasvattaja, taideterapeutti, TaK, FT Laura Katriina Aura


Kuva Maisa Ruonamaa

Laura on toiminut Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan kuvataiteen lehtorina ja on tässä työssään pitkään järjestänyt ekspressiivisen taideterapian menetelmäkoulutusta sekä perusopiskelijoille että täydennyskoulutuksen parissa. Hän tutki väitöskirjatyössään ryhmiinsä osallistuneiden opiskelijoiden kokemuksia ja kehitti tutkimukseensa fenomenologistaiteellisen metodin, joka perustuu ekspressiiviseen taideterapiaan sisältyvään mahdollisuuteen tutkia tapaamme olla maailmassa.

Lauralle taide mahdollistaa tiloja yllättyä, löytää itsessä ja ryhmässä olevia voimavaroja ja luovia muutosvoimia ja vaalia myötätuntoista ja rakkaudellista asennetta elämää kohtaan.

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on antaa valmiuksia toimia ohjaajana ekspressiivisen taideterapian lähestymistapaa soveltavissa ryhmissä. Ohjaajaopintojen tavoitteena on, että opiskelija syventää edelleen henkilökohtaista, monitaiteista ja taiteiden välistä työskentelyään ryhmän myötäilemänä. Opiskelija syventää tuntemustaan ekspressiivisen taideterapian teoriataustasta ja käytännön periaatteista. Opiskelija laajentaa käsityksiään omista muutosmahdollisuuksistaaan ja -tarpeistaan. Hän reflektoi kokemuksiaan ja alkaa pohtia kokemansa sovellusmahdollisuuksia omassa työskentelyssään. Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää ekspressiivisen taideterapian periaatteita ja käytäntöjä niin, että pystyy asteittain integroimaan tietotaitojaan työskentelyynsä ekspressiivisen taideterapian näkökulmia hyödyntävien ryhmien ohjaajana. Hän toimii työtodellisuudessaan eettisesti, pohtii työskentelynsä lähtökohtia ja reflektoi niitä.

Koulutus ei anna pätevyyttä toimia taideterapeuttina.

Sisältö

Opinnot koostuvat eri ilmaisumuotoja integroivasta, ekspressiiviseen taideterapiaan pohjaavasta intensiivisestä pienryhmätyöskentelystä ja pienryhmätyönohjauksesta lähiopetusjaksoilla, jaksojen välissä itsenäisesti toteutettavista tehtävistä, omavalintaisista taideopinnoista ja harjoittelusta ryhmien ohjaajana sekä päätöstyöstä.

Kaikkien opintoja koskevien osa-alueiden valossa perehdytään taiteeseen sisältyviin mahdollisuuksiin toimia hyvinvoinnin edistämisessä, ja tuoda uusia näkökulmia yksilön ja yhteisön kehittymiselle sekä yksilöiden väliselle kohtaamiselle. Tutkitaan sitä, miten taide ymmärretään tässä viitekehyksessä ja mikä merkitys ymmärryksen rakentumisen prosesseissa on kehollisella maailmasuhteella ja mielikuvituksella. Keskeisintä on perustaa taiteelliseen työskentelyyn sisältyvien positiivista muutosta edesauttavien mahdollisuuksien tutkiminen sille, miten ne tulevat ymmärretyiksi itse eletyssä.

 

Toteutus

Osallistuminen lähiopetusjaksoille, päiväkirjan pitäminen, välitehtävien tekeminen ja valittuun kirjallisuuteen perehtyminen. Opintojen päätteeksi laaditaan taiteellisen ja kirjallisen osion käsittävä päätöstyö, joka esitellään päätösjaksolla.

Lisäksi opintoihin sisältyy taiteen opiskelua (60 h) lähiopetusjaksojen ulkopuolella, itse valituilla ja omaa taiteellista työskentelyä syventävillä kursseilla. Osa opinnoista voi olla omaa prosessia tukevaa koulutustaideterapiaa. Opiskelija laatii henkilökohtaisen suunnitelman kokonaisuudesta, jota tarkastellaan yhdessä kouluttajan kanssa. Kursseista ja mahdollisesta terapiasta aiheutuvista kustannuksista opiskelija vastaa itse.

Opintoihin kuuluu myös työharjoittelua (50 h), jolloin opiskelija harjoittelee käytännössä ekspressiivisen taideterapian lähestymistavoille pohjaavan ryhmän ohjaamista. Tuntimäärään sisältyy suunnittelutyö ja työharjoittelun reflektointi oppimispäiväkirjaa apuna käyttäen. Varsinainen ryhmän ohjaajana toimiminen on yhteensä 32 tuntia.

 

Aikataulu

Jakso 1   la–su 21.–22.9.24, la ja su klo 9.00–16.00
Jakso 2   la–su 12.–13.10.24, la klo 9.00–16.00 ja su klo 9.00–14.30
Jakso 3   la–su 23.–24.11.24, la klo 9.00–16.00 ja su klo 9.00–14.30
Jakso 4   la–su 18.–19.1.25, la klo 9.00–16.00 ja su klo 9.00–14.30
Jakso 5   la–su 22.–23.2.25, la ja su klo 9.00–16.00
Jakso 6   la–su 22.–23.3.25, la ja su klo 9.00–16.00
Jakso 7   pe–su 16.–18.5.25, pe klo 17.00–20.00, la klo 9.00–16.00 ja su klo 9.00–14.30
Jakso 8   la–su 23.–24.8.25, la ja su klo 9.00–16.00
Jakso 9   la–su 20.–21.9.25, la ja su klo 9.00–16.00


Oheiskirjallisuus

 • Atkins, Sally & Eberhart, Herbert 2014. Presence and Process in Expressive Arts Work. At the Edge of Wonder. London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers.
 • Aura, Laura Katriina 2021. ”Jos saisin kosketuksen luovuuteeni”. Fenomenologistaiteellinen tutkimus yliopisto-opiskelijoiden matkanteosta ekspressiiviseen taideterapiaan pohjaavassa oppimisen ympäristössä. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8838-8
 • Knill, Paolo, Barba, Helen & Fuchs, Margo N. 1994. Minstrels of Soul. Intermodal Expressive Therapy. Toronto: Palmerston Press.
 • Knill, Paolo, Levine Ellen & Levine Stephen K. 2005. Principles and Practice of Expressive Arts Therapy. Toward a Therapeutic Aesthetics. London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers.
 • Levine, Stephen K. & Levine, Ellen G. (eds) 1999. Foundations of Expressive Arts Therapy. Theoretical and Clinical Perspectives. London: Jessica Kinsley Publishers.
 • Levine, Stephen K. 2019. Philosophy of Expressive Arts Therapy. Poiesis and the Therapeutic Imagination. London: Jessica Kingsley Publishers.
 • McNiff, Shaun 1986. The Arts and Psychotherapy. Springfield, Illinos: Charles C. Thomas.
 • McNiff, Shaun 1992. Art as medicine. Creating a Therapy of Imagination. Boston/London: Shambhala Publications.
 • Levine, Ellen G. & Levine, Stephen K. (toim.) 2011. Art in Action. Expressive Arts Therapy and Social Change. London: Jessica Kingsley Publishers.
 • Levine, Ellen G. & Levine, Stephen K. (toim.) 2017. New Developments in Expressive Arts Therapy. The Play of Poiesis. London: Jessica Kinsley Publishers.
 • Levine, Stephen K. 2019. Philosophy of Expressive Arts Therapy. Poiesis and the Therapeutic Imagination. London/Philadelphia: Jessica Kinsley Publishers.
 • McNiff, Shaun 1998b. Trust the process. An artist´s guide to letting go. Boston/London: Shambhala.

Hinta

2500 € sisältäen lähiopetuspäivät (9 viikonloppua) ja koulutusmateriaalin; laskutetaan erissä:

 • Erä 1 (360 €), eräpäivä 16.9.24
 • Erä 2 (360 €), eräpäivä 15.11.24
 • Erä 3 (360 €), eräpäivä 15.1.25
 • Erä 4 (360 €), eräpäivä 17.3.25
 • Erä 5 (360 €), eräpäivä 15.5.25
 • Erä 6 (350 €), eräpäivä 15.7.25
 • Erä 7 (350 €), eräpäivä 15.9.25

Ilmoittaudu

2.9.24 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon alla olevan ilmoittautumislinkin kautta sekä lähettämällä vapaamuotoinen hakemus sähköpostitse osoitteeseen eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi

Kerro hakemuksessasi

 • yhteystietosi
 • miksi olet hakeutumassa opintoihin
 • missä ja milloin olet suorittanut Ekspressiivisen taideterapian perusteet 20 op -opintokokonaisuuden
 • mikä soveltuva taidealan tai sosiaali-, terveydenhuolto- tai kasvatusalan koulutus sinulla on
 • minkälainen ajankohtainen kytkös sinulla on taiteeseen

Osallistujat koulutukseen on valittu. Voit halutessasi ilmoittautua varasijalle.

Ilmoittautuminen on sitova. 2.9.24 (tai opiskelupaikan vastaanottamisen) jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan koulutukseen hyväksytyiltä puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

 

Kurssi on täynnä. Voit ilmoittautua varasijalle.
The course is full. You can register for the waiting list.

Taiteen keinoin

Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistossa on järjestetty viisi Ekspressiivisen taideterapian perusteet 20 op -opintokokonaisuutta ja kuudes on parhaillaan menossa. Tämä syksyllä -24 alkava Ekspressiivisen taideterapian ohjaajakoulutus 40 op on järjestyksessään toinen.

Opiskelijapalautteita:

"Oli uskomattoman ihana koulutus ja hämmentävä siltä osin, että myös kouluttaja laittaa itsensä täysin likoon. Olet ihana ihminen ja saat jokaisesta meistä esiin sen parhaan minän, aidon minän. Opetat tavalla, joka ei jätä kylmäksi; tavalla joka koskettaa ja jää lähtemättömästi mieleen"

"Ihana Laura. Mikä viisaus sinulla on. Miten ihmeellisiin paikkoihin olet meitä johdattanut! Tämä koulutus on ollut kuin keidas arjen ja tämän hullun maailman keskellä. Kiitollisena tästä mahdollisuudesta. Tämä on ravinnut sieluani ja henkeäni."

 

Kuvagalleria

ekspressiivisen_taideterapian_ohjaajakoulutus_kuvagalleria1.jpg
ekspressiivisen_taideterapian_ohjaajakoulutus_kuvagalleria2.jpg
ekspressiivisen_taideterapian_ohjaajakoulutus_kuvagalleria3.jpg