Erityiskasvatus elämänkulussa 5 op (LY)

01.01.2024–31.07.2024 Verkossa

Aika ja paikka

Opintojakso toteutuu verkossa ajalla 1.1.-31.7.2024.

ti 12.03.2024 12:00-16:00 Etäopetus
to 14.03.2024 12:00-16:00 Etäopetus

Luennot välitetään verkossa reaaliaikaisesti ja myös tallennetaan, joten ne ovat kuunneltavissa myös jälkikäteen.

Kouluttaja

Vastuuhenkilö: yliopistonlehtori Anneli-Maarit Hermanoff

Tuutori: erityisopettaja Anneli Partanen

Tavoitteet

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa

 • kuvata erityiskasvatuksen historiaa ja kehityslinjoja sekä eri palvelujärjestelmien perusteita
 • eläytyä vammaisen tai tukea tarvitsevan henkilön asemaan
 • jäsentää esteettömän yhteiskunnan ulottuvuuksia sekä vammaisten että ei-vammaisten näkökulmasta
 • jäsentää esteellisyyden ja esteettömyyden ulottuvuuksia yksilö-, yhteisö- ja yhteiskunnan tasolla sekä osaa kuvailla interventiomahdollisuuksia
 • tunnistaa erilaisia diskursseja ammattilaispuheissa ja tiedostaa oman toimintansa ja puhetapansa merkityksen yhä syvällisemmin
 • perustella ja hyödyntää yhä laajemmin monialaisen yhteistyön tarpeita ja merkitystä yhdenvertaisen arjen mahdollistamisessa

Arviointiasteikko H-5

Sisältö

 • erityiskasvatuksen menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus
 • integraatio, inkluusio ja lähikouluperiaate
 • erityiskasvatus elämänkaaren eri vaiheissa
 • palvelujärjestelmät ja yksilön ja yhteisön (perhe, koululuokka) monialainen tuki
 • erityiskasvatus ammattialana
 • esteettömyys eri tasoilla ja ulottuvuuksilla (erityisesti asenne- ja prosessiesteettömyys)

 

Suoritustavat

Hyväksytyn suorituksen edellytyksenä on:

 • osallistuminen luento-opetukseen (reaaliaikaisesti tai tallenteiden kautta) ja pohdiskeleva luentopäiväkirja sekä kirjallisuuden (3 teosta) suorittaminen kirjallisuustehtävällä (yksi kirjallisuustehtävä) TAI
 • kirjallisuuden (4 teosta) opiskelu itsenäisesti tai yhteisöllisesti ja teoskohtaisten kirjallisuustehtävien (4 erillistä kirjallisuustehtävää) tekeminen tai kirjallisuustentti

 

Toteutustavat

Vaihtoehto 1 (kontaktiopetus 1 op ja itsenäinen työskentely 4 op)

 • verkkoluennot (8 h), jotka tallennetaan sekä pohdiskelevan luentopäiväkirjan kirjoittaminen (12 h)
 • itsenäinen työskentely (115 h): kirjallisuuteen (3 teosta) perehtyminen sekä kirjallisuustehtävä (yksi kolmesta teoksesta) tai kirjallisuustentti

Vaihtoehto 2 (itsenäinen työskentely 5 op)

 • itsenäinen kirjallisuuteen (4 teosta) perehtyminen sekä kirjallisuustehtävät (neljä erillistä) tai kirjallisuustentti (135 h)

 

Oppimateriaalit

Kurssikirjallisuus ja muu opintojaksolla ilmoitettava oheismateriaali.

 

Kurssikirjallisuus

1. Määttä, P. 2016. Tavallisen erityinen lapsi: Onnistuneen yhteistyön arvoitusta ratkomassa. 2. uudistettu painos (ei käy vuoden 2010 painos). PS-Kustannus. TAI Fujita, C. 2021. The pedagogy of special needs education. Phenomenology of sameness and difference. London: Routledge.

2. Vehmas, S. 2005. Vammaisuus. Johdatus historiaan, teoriaan ja etiikkaan. Yliopistokustannus. TAI Teittinen, A. (toim.) 2006. Vammaisuuden tutkimus. Helsinki: Yliopistopaino. TAI Farrell, M. 2017. Educating Special Students. An introduction to provision for learners with disabilities and disorders. 3rd edition. New York: Routledge.

3. Omavalintainen kaunokirjallinen teos, jossa käsitellään vammaisuutta, erityisyyttä tai moninaisuuta ja sen vaikutuksia yksilön ja hänen läheistensä elämään.

4. Itsenäiseen kirjallisuussuoritukseen tulee valita lisäksi teos kohdasta 4. Gronseth, S. L. & Dalton, E. M. (ed.) 2019. Universal Access Through Inclusive Instructional Design. International Perspectives on UDL. London: Routledge. TAI Mitchell, D. R. 2014. What really works in special and inclusive education. Using evidence-based teaching strategies. London: Routledge. (Saatavilla myös suomeksi: Mitchell, D. R. 2018. 27 tutkitusti toimivaa tapaa opettaa. Suom. J. Korhonen. PS-Kustannus.) TAI Rix, J. 2015. Must inclusion be special? Rethinking educational support within a community of provision. London: Routledge. TAI Räty, T. 2017. Vammaispalvelut. Vammaispalvelujen soveltamiskäytäntö. 5. uudistettu painos (ei käy aiemmat painokset). Luvut 3, 4, 6, 8, 10–12, 29 ja 30 sekä kaksi itse valittua teoksen lukua.