Farmaseuttinen kemia 2 op (UEF) - AY7020310

Aika ja paikka

Kevät 2019

Luennot: ilmoitetaan myöhemmin

Tentti: ilmoitetaan myöhemmin

Kouluttaja

Prof. Jarkko Rautio

Tavoitteet

Tavoitteena on oppia lääkeaineiden fysikaaliskemiallisia- ja rakenneominaisuuksia, jotka vaikuttavat lääkeaineiden imeytymiseen, jakautumiseen, metaboliaan ja eliminaatioon.

Sisältö

1) Lääkeaineen keskeiset fysikaaliskemialliset ominaisuudet, kuten lääkeaineen ionisoituminen vesiliuoksissa, pKa-arvo, lääkeaineen vesiliukoisuus ja siihen vaikuttavat tekijät, lääkeaineen jakautumiskerroin. 2) Liuoksen pH:n laskeminen ja puskuriliuokset. 3) Lääkeaineen kemiallisen hajoamisen keskeiset mekanismit sekä lääkeaineen kemialliseen hajoamiseen vaikuttavat tekijät. 4) Lääkeaineen fysikaaliskemiallisten/biofarmaseuttisten ominaisuuksien optimoinnissa käytettävät tekniikat. 5) Lääkeaineiden suolat.

Suoritustapa: Verkko-opintoina; luennot 12 t, luentojen välillä tehtävät harjoitustehtävät, itsenäisesti kuunneltavat verkkotallenteet ja tentti. Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä.

Oppimateriaali: Luentomateriaali ja muu verkko-oppimisympäristön materiaali.

Huomioitavaa

Edeltävät opinnot:
Suositellaan Lukion kemian kertausta seuraavilta osin: hapot, emäkset, happo-emästasapaino, hiiliyhdisteiden kemia.

Arviointi:
Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5.

Opintojakson voi suorittaa keväällä 2019.

Farmaseutin tutkinto uudistuu; opintojen vastaavuus uuteen opetussuunnitelmaan tarkastellaan sen valmistuttua.

Hinta

40 €

Ilmoittautuminen

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru