Farmaseuttinen kemia 2 op (UEF) - AY7020310

01.01.2019–31.05.2019 Raahe

Aika ja paikka

Kevät 2019

Luennot: ilmoitetaan myöhemmin

Tentti: ilmoitetaan myöhemmin

Kouluttaja

Prof. Jarkko Rautio

Tavoitteet

Tavoitteena on oppia lääkeaineiden fysikaaliskemiallisia- ja rakenneominaisuuksia, jotka vaikuttavat lääkeaineiden imeytymiseen, jakautumiseen, metaboliaan ja eliminaatioon.

Sisältö

1) Lääkeaineen keskeiset fysikaaliskemialliset ominaisuudet, kuten lääkeaineen ionisoituminen vesiliuoksissa, pKa-arvo, lääkeaineen vesiliukoisuus ja siihen vaikuttavat tekijät, lääkeaineen jakautumiskerroin. 2) Liuoksen pH:n laskeminen ja puskuriliuokset. 3) Lääkeaineen kemiallisen hajoamisen keskeiset mekanismit sekä lääkeaineen kemialliseen hajoamiseen vaikuttavat tekijät. 4) Lääkeaineen fysikaaliskemiallisten/biofarmaseuttisten ominaisuuksien optimoinnissa käytettävät tekniikat. 5) Lääkeaineiden suolat.

Suoritustapa: Verkko-opintoina; luennot 12 t, luentojen välillä tehtävät harjoitustehtävät, itsenäisesti kuunneltavat verkkotallenteet ja tentti. Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä.

Oppimateriaali: Luentomateriaali ja muu verkko-oppimisympäristön materiaali.

Huomioitavaa

Edeltävät opinnot:
Suositellaan Lukion kemian kertausta seuraavilta osin: hapot, emäkset, happo-emästasapaino, hiiliyhdisteiden kemia.

Arviointi:
Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5.

Opintojakson voi suorittaa keväällä 2019.

Farmaseutin tutkinto uudistuu; opintojen vastaavuus uuteen opetussuunnitelmaan tarkastellaan sen valmistuttua.

Hinta

40 €

Ilmoittaudu