Grammatik II, 5 op (OY) - ay00AG29

Verkossa

Aika ja paikka

Ilmoitetaan myöhemmin

Etäopetus

Kouluttaja

Ilmoitetaan myöhemmin

Tavoitteet

De studerande kan tillämpa och diskutera grammatiska regler och begrepp på olika sorters övningsmaterial.

Sisältö

Fördjupning i valda delar av grammatiken. Tyngdpunkten ligger på de grammatiska konstruktioner som brukar vålla svårigheter.

Toteutustavat

  • Kontaktundervisning, övningar, inlämningsuppgifter, grupp- och självständigt arbete
  • Skriftlig tentamen, inlämningsuppgifter

Esitietovaatimukset
Grammatik I

Arviointi
0-5