HAJO1102 Johdatus globaaliin talouteen 5 op (LY)

Oulu

Aika ja paikka

Tammi-helmikuu 2024, tarkentuu myöhemmin

Kouluttaja

Prof. Susan Meriläinen

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- hahmottaa globaalin talouden ilmiöitä viiden toisiinsa kytköksissä olevan ulottuvuuden kautta
- tunnistaa globaalin talouden ja monilajista elämää maapallolla uhkaavan tilanteen väliset kytkökset
- analysoida johtamiseen liittyviä tutkimus- ja mediatekstejä.

Sisältö

Kurssilla taloudellista toimintaa tarkastellaan sitä taustaa vasten, että maapallon monilajinen elämä on uhattuna. Kurssilla avataan toisiinsa kytköksissä olevia ulottuvuuksia, joiden kautta talous nykyisin toimii globaalisti. Nämä viisi toisiinsa kytkeytyvää ulottuvuutta jakautuvat rahan, teknologioiden, ideologioiden, ihmisten ja tiedon liikkeisiin maapallolla. Kokonaisuuksia hahmottamalla opiskelijaa autetaan ymmärtämään, mikä on se laajempi poliittinen, kulttuurinen, taloudellinen ja ekologinen ympäristö, jossa yritykset toimivat. Kurssilla käsiteltäviä teemoja ovat muun muassa globaalin talouden työnjako ja sukupuoli, muovistuva maailmamme sekä uudet ymmärrykset ihmisen ja luonnon suhteesta ja siihen liittyvät eettiset kysymykset.

Suoritustavat

Tentti, jossa tentitään sekä luennot että kirjallisuus.

Toteutustavat

Luennot (24 h), pienryhmätyöskentely luennoilla sekä omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen.

Tenttiajat

Tarkentuvat myöhemmin

Oppimateriaalit

Tienari, J. & Meriläinen, S. (2021). Johtaminen ja globaali talous. Alma Media (myös e-kirjana).

Arviointiasteikko

H-5