HAJO1103 Johdatus johtamisen psykologiaan 5 op (LY)

Oulu

Aika ja paikka

Helmi-maaliskuu 2024, tarkentuu myöhemmin

Kouluttaja

HTM Ilkka Salmi

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- tunnistaa johtamisen psykologian lähtökohdat ja tutkimuskohteet tieteenalana
- tunnistaa johtamisen psykologian tutkimuksen merkityksen työyhteisöjen kehittämisen kannalta
- hahmottaa johtamisen psykologian kannalta keskeisiä ihmis- ja persoonallisuuskäsityksiä
- hahmottaa lähtökohtia kokemuksen tutkimukseen.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään johtamisen psykologiaan tieteenalana. Opintojakson aikana käydään läpi johtamisen psykologian keskeiset tutkimukselliset lähtökohdat ja soveltamiskohteet työelämässä. Opintojaksolla perehdytään johdannonomaisesti johtamisen psykologian erityiskysymyksiin, kuten ihmis- ja persoonallisuuskäsityksiin sekä kokemuksen tutkimukseen.

Suoritustavat

Opintojakson aikana ilmoitettava kirjallinen tehtävä.
Vaihtoehtoisesti kurssin voi suorittaa kirjatenttinä.

Toteutustavat

Luennot ja pienryhmätyöskentely (18 h) sekä kirjallinen tehtävä.

Tenttiajat

Tarkentuu myöhemmin

Oppimateriaalit

Tarkentuu myöhemmin

Arviointiasteikko

H-5