HAJO1105 Vuorovaikutussuhteet 5 op (LY)

Oulu

Aika ja paikka

Huhti-toukokuu 2024, tarkentuu myöhemmin

Opintojakso toteutetaan etäopetuksena.

Kouluttaja

YTT, KTL Vesa Markuksela

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- hahmottaa vuorovaikutuksen kokonaisuutta ja sen monimuotoisuutta
- tunnistaa organisaation ja sen sidosryhmien välisiä vuorovaikutussuhteita
- selvittää organisaation ja asiakkaiden välisessä vuorovaikutuksessa tapahtuvaa arvon

Sisältö

Opintojaksossa läpikäydään keskeisiä tapoja ymmärtää organisaatioiden sisäisiä ja ulkoisia vuorovaikutussuhteita. Vuorovaikutusta tarkastellaan yksilöiden, työyhteisöjen, organisaatioiden ja sidosryhmien kannalta.

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen luentoihin ja ilmoitettujen esitehtävien ja/tai ryhmätehtävien suorittaminen sekä yksilötehtävänä kirjoitettava oppimispäiväkirja.

Toteutustavat

Luennot (30 h, läsnäolovelvollisuus), pienryhmätyöskentely, itsenäinen tutustuminen kirjallisuuteen, luentoja edeltävät ja sen kuluessa suoritettavat tehtävät sekä oppimispäiväkirjan laatiminen.

Oppimateriaalit

Kurssikirjallisuus ilmoitetaan oppimisalustalla ennen kurssin alkua.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen opintojaksolle opintokokonaisuuden pääsivun kautta: Hallintotieteiden ja johtamisen perusopinnot 25 op (LY)

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.