HAJO1106 Johtaminen ja organisaatioiden kehittäminen 5 op (LY)

Oulu

Aika ja paikka

Marras-joulukuu 2023, tarkentuu myöhemmin

Kouluttaja

KTT, dosentti Pikka-Maaria Laine
HTT, dosentti Jaana Leinonen

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- hahmottaa tiedon ja tietoperustaisen toiminnan merkityksen osana johtamista, päätöksentekoa ja organisaatioita
- havainnollistaa johtamisen ja organisaatiotoiminnan haasteita ja edellytyksiä kompleksisuusajattelun ja muuttuvan toimintaympäristön näkökulmista
- tunnistaa hyvinvointiin liittyviä lähestymistapoja organisaatioiden ja yhteisöjen toiminnassa, johtamisessa ja organisaatioiden välisillä yhdyspinnoilla
- hahmottaa, miten liiketoiminnan ja organisaation toiminnan kehittämistä tehdään käytännössä.

Sisältö

Tiedon asemointi, hallinta ja johtaminen tietoperustaisissa organisaatioissa, strategisen johtamisen ja organisaatioiden kehittämisen käytännöt, organisaatioiden toiminnan ja johtamisen kompleksisuus ja dynamiikka, hyvinvoinnin ja sen johtamisen kysymykset organisatorisena, paikallisyhteisöllisenä toimintana.

Suoritustavat

HAJO1106A Luennot (2 op) suoritetaan luentotenttinä tai oppimispäiväkirjana.
HAJO1106B Ryhmätyöskentely, esitykset ja kommentoinnit (3 op).
Vaihtoehtoisesti kurssin voi suorittaa kahdella oppimistehtävällä.

Toteutustavat

Luennot (24 h), ryhmäesitykset ja keskustelut (2 h).
Itsenäinen työskentely, ryhmätyö.

Oppimateriaalit

Luennoitsijoiden erikseen määrittelemä kirjallisuus.

Arviointiasteikko

H-5