Hyvinvointijohtamisella osallisuutta, 5 op (LY)

07.01.2025–02.03.2025 Verkossa

Aika ja paikka

Toteutetaan verkko-opintoina ajalla 7.1.-2.3.2025.

Webinaari: la 11.1.2025 klo 9.00-12.00

Kouluttaja

HTM Henna Nurmi

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
• jäsentää osallisuuden ja toimijuuden teoreettisia ja käsitteellisiä lähtökohtia
• hahmottaa osallisuuden merkitystä hyvinvointijohtamisessa
• kuvata erilaisia osallisuutta edistäviä johtamisen käytäntöjä
• tunnistaa osallisuuden edistämisen edellytyksiä, haasteita ja mahdollisuuksia.

Sisältö

Osallisuuden ja toimijuuden käsitteistöä.
Osallisuuden mahdollisuudet ja hyvinvointipalveluiden asiakkaiden osallisuutta tukevat palvelurakenteet.
Kansalaisten osallisuutta vahvistavat toimintakulttuurit ja -käytännöt.
Asiakkaiden osallisuuden edistäminen ja vahvistaminen johtamisella.

Toteutustavat

Johdantoluento, verkkoluennot 6-8h ja perehtyminen opintojaksolla ilmoitettuun lähdemateriaaliin. Kaksi oppimistehtävää.

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen johdantoluennolle verkossa ja luentotallenteisiin perehtyminen. Perehtyminen opintojakson oppimateriaaliin.
Kaksi oppimistehtävää.

Oppimateriaalit

Opintojakson oheiskirjallisuus ilmoitetaan Moodlessa

Lisätiedot

Vastuutaho: Lapin yliopisto, sosiaalityö.

Arviointiasteikko

1-5/HYL

 

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen opintoihin opintokokonaisuuden pääsivun kautta: Hyvinvointijohtaminen, perusopinnot 25 op (LY/OY)

HUOM! Ilmoittautumisia otetaan vain koko perusopintokokonaisuuteen, ei yksittäisille opintojaksoille.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.