Ihminen ja ympäristö 5 op (OY) - ay687363P

30.01.2024–21.02.2024 Verkossa

Aika ja paikka

Tiistaisin ja keskiviikkoisin ajalla 30.1.-21.2.2024 klo 16.30-19.30

Etäopinnot

Kouluttaja

FM Susanna Kuokkanen
FM Piritta Nätynki

Tavoitteet

Opiskelija osaa määritellä kulttuuriperinnön suojelun ja ympäristönsuojelun välisen suhteen, sekä selittää ihmisen ja ympäristön välisen vuorovaikutuksen ja ihmisen luontokäsityksen perusteita pitkällä aikavälillä. Opiskelija osaa kertoa, miten yksittäiset kulttuurit ovat sopeutuneet ympäristöönsä. Hän osaa tarkastella ihmisen paikkasuhdetta ja suhdetta eläimiin sekä näitä suhteita sääteleviä kulttuurisia tekijöitä. Lisäksi hän pystyy selittämään ajankohtaisia ympäristökysymyksiä ja niiden vaikutuksia paikallisyhteisöihin.

Sisältö

Oppiaineiden ja kulttuuriperinnön suojelun suhde ympäristönsuojeluun sekä globaalissa kontekstissa erilaisten sivilisaatioiden ja yhteisöjen toiminta vastauksena muuttuvaan ympäristöön. Ilmastonmuutos arkeologian ja kulttuuriantropologian aikaperspektiivistä. Ihmisten, eläinten ja muun luonnon vuorovaikutus sekä ympäristöantropologian keskeiset käsitteet ja näkökulmat nykytutkimuksessa.

Suoritustapa

Luennot 32 t, luentotehtävät ja kirjalliset/harjoitustehtävät

Arviointi

0-5

Oppimateriaali

Luennoilla jaettava materiaali