Ihmisen kasvu, kehitys ja kasvatus 5 op (LY)

03.10.2024–28.02.2025 Verkossa

Aika ja paikka

Opintojakso toteutuu verkossa 3.10.24.-28.2.25.

Alla olevat luennot tallennetaan ja ovat kuunneltavissa Moodle -työtilassa aikaisintaan luentoa seuraavana päivänä:

ti 01.10.2024 12:15-15:00 LY, Fellman-sali C147
pe 04.10.2024 12:15-15:00 LY, Fellman-sali C147
ma 07.10.2024 12:15-15:00 LY, Fellman-sali C147
pe 11.0.2024 12:15-15:00 LY, Fellman-sali C147

Kouluttaja

Vastuuhenkilöt: professori, KT Satu Uusiautti ja yliopistonlehtori, KT Sanna Hyvärinen

Tavoitteet

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

  • ymmärtää kasvatuspsykologian roolin osana kasvatustiedettä ja kasvatuspsykologisen tutkimustiedon merkityksen kasvatuksessa
  • tuntee ihmisen sosiaalisen, älyllisen ja moraalin kehityksen vaiheet
  • tunnistaa kasvatuspsykologisen tutkimuksen peruslinjat ja tavoitteet

Arviointiasteikko: H-5

Sisältö

Tutustutaan kasvatuspsykologisiin teorioihin ja tutkimuksiin ihmisen kehityksestä eri elämänvaiheissa ja osa-alueilla. Tarkastellaan, minkälaista kasvatuspsykologista tutkimustietoa kasvatuksessa tarvitaan. Tutustutaan kasvatuspsykologisiin ilmiöihin sekä tutkimustiedon ja teorian sovellutuksiin.

 

Suoritustavat

Luentojen kuuntelu ja luennoilla vaaditun Kansainväliseen Tutkimukseen Tutustumisen (KvTutTu) -tehtävän  suorittaminen. Luentojen ja kirjallisuuden suorittaminen esseellä.

 

Toteutustavat

Luentotallenteet 12 h, sisältäen Kansainväliseen Tutkimukseen Tutustumisen (KvTutTu) -tehtävän suorittaminen sekä itsenäinen työskentely 121 h.

 

Oppimateriaalit

1. Lehtinen, E., Vauras, M., & Lerkkanen, M. (2016). Kasvatuspsykologia (3., uudistettu painos.). PS-kustannus.
2. Kopakkala, A. (2018). Porukka, jengi, tiimi: Ryhmädynamiikka ja siihen vaikuttaminen. Edita Publishing Oy. TAI  Leskisenoja, E. (2024). Kun koulu ei kukoistakaan: Miten saada positiivinen pedagogiikka toimimaan. PS-kustannus.
3. Kasvatus-lehden teemanumero 2020. Suomalainen positiivisen kasvatuksen ja kehityksen tutkimus.