Johdatus elämänkatsomustietoon 5 op (OY) - AY700677P

20.05.2024–07.10.2024 Verkossa

Kohderyhmä

Kaikki kiinnostuneet

Kouluttaja

Dos. Jarmo Pulkkinen

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää elämänkatsomustiedon luonteen ja tavoitteet peruskoulun ja lukion oppiaineena. Hän hahmottaa elämänkatsomustiedon roolin ns. katsomusaineiden kentässä ja osaa seurata ja arvioida elämänkatsomustiedon opetussuunnitelmasta, käytänteistä ja monikulttuurisesta koulusta käytävää keskustelua. Opiskelija ymmärtää elämänkatsomustiedon opetussuunnitelmaan sisältyvien tavoitteiden (demokraattinen kansalaisuus, tasa-arvo, vapaus) sekä niiden eriasteisen toteutumisen olevan historiallisen kehityksen tulosta ja hahmottaa niihin globalisoituvassa ja nopeasti muuttuvassa maailmassa kohdistuvia muutospaineita. Hän tuntee länsimaisten ja ei-länsimaisten moraalikäsitysten kehitystä ja osaa havainnollistaa niiden eri muotoja historiallisten esimerkkien avulla.

Sisältö

Elämänkatsomustiedon peruskäsitteet, opetussuunnitelmat ja tavoitteet. Opetussuunnitelmaan sisältyvien arvojen ja tavoitteiden historiallinen kehitys.

 

Suoritustapa ja arviointi

Opinnot suoritetaan lähtökohtaisesti verkkotentteinä Moodlessa. Jos opiskelija haluaa tehdä suorituksen esseenä, hänen tulee sopia asiasta erikseen opettajan kanssa.

Tentti ma 27.5.2024 klo 17.00–20.00
1. uusinta ma 2.9.2024 klo 17.00–20.00
2. uusinta ma 7.10.2024 klo 17.00–20.00

Ilmoittaudu tenttiin 14 vrk ennen tenttipäivää kesäyliopiston tenttikalenterin kautta: https://www.ppkyo.fi/fi/tenttikalenteri/

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 0–5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.


Kirjallisuus

  • Elämänkatsomustiedon opetussuunnitelman perusteet peruskoulua ja lukiota varten
  1. https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/perusopetus/419550/oppiaineet/502088
  2. https://eperusteet.opintopolku.fi/beta/#/fi/lukiokoulutus/6828810/oppiaine/6834385
  • Lipman Matthew. Ajattelu kasvatuksessa. Kasvatusfilosofinen johdatus ajattelun taitojen opettamiseen. (2019)

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen tehdään kokonaisuuden pääsivun kautta viimeistään 26.4.2024:
https://www.ppkyo.fi/fi/elamankatsomustieto-perusopinnot-25-op-oy-aya113301/