Johdatus farmakologiaan 4,5 op (UEF) - AY7020311

19.10.2018–30.12.2018 Raahe

Aika ja paikka

Luennot: ti 30.10.2018 klo 17.00-19.30.

Harjoitukset: ti 20.11. ja 27.11.2018 klo 17.00-18.30.

Verkkotentti: 2.-9.1.2019, uusintatentti 23.-30.1.2019.

Kouluttaja

Dos. Markus Storvik

Tavoitteet

Opiskelijan tulee osata olennaisimmat lääkehoidon farmakologiset sisällöt ja tietää, mihin asioihin lääkehoidossa tulee kiinnittää huomiota. Opiskelija oppii hakemaan itsenäisesti tietoa lääkkeistä.

Sisältö

Opinnoissa tutustutaan tärkeimpiin farmakologian peruskäsitteisiin sekä lääkeaineiden sitoutumiseen ja vasteeseen. Opinnoissa käydään läpi joidenkin lääkeaineryhmien vaikutusmekanismit, yhteisvaikutukset ja haittavaikutukset.

Suoritustapa: Verkko-opintoina; oppimistehtävät, verkkotentti, luennot 3 t, harjoitukset 4 t, itsenäisesti kuunneltavat luentotallenteet, vertaistyöskentely ja verkkotentti. Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä.

Oppimateriaali: Koulu M, Tuomisto J ja Paasonen M: Farmakologia ja toksikologia, Kustannusosakeyhtiö Medicina Oy Kuopio, 7., 8. tai 9. painos (soveltuvin osin). HUOM! 6. painos verkkojulkaisuna osoitteessa: http://www.medicina.fi/3

Huomioitavaa

Arviointi:
Suoritukset arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty.

Opintojakson voi suorittaa syksyllä 2018.

Farmaseutin tutkinto uudistuu; opintojen vastaavuus uuteen opetussuunnitelmaan tarkastellaan sen valmistuttua.

Hinta

90 €

Ilmoittaudu