Johdatus hyvinvointijohtamiseen, 5 op (LY)

28.09.2024–01.11.2024 Verkossa

Aika ja paikka

Toteutetaan verkko-opintoina ajalla 28.9.-1.11.2024.

Webinaari: la 28.9.2024 klo 9.00-12.00

Kouluttaja

KT Lauri Lantela

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
• jäsentää hyvinvointijohtamisen käsitteitä, käytäntöä ja keskeisimpiä tarkastelutapoja
• kuvata hyvinvointijohtamisen rakenteet ja toimintatavat
• tunnistaa hyvinvointipolitiikan ja hyvinvointijohtamisen merkitystä yhteiskunnassa
• tunnistaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kehittämiskohteita.

Sisältö

Hyvinvointijohtamisen käsitteet ja tarkastelunäkökulmat.
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnittelun ja toteutuksen paikalliset, alueelliset ja kansalliset edellytykset.
Hyvinvointijohtamisen rakenteet ja hyvinvointipoliittinen ohjaus.

Toteutustavat

Johdantoluento, luentotallenteet ja itsenäinen työskentely. Tentti ja oppimistehtävä.

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen johdantoluennolle verkossa ja luentotallenteisiin perehtyminen. Perehtyminen opintojakson oppimateriaaliin. Tentti ja oppimistehtävä.

Oppimateriaalit

Opintojakson oheiskirjallisuus ilmoitetaan Moodlessa.

Lisätiedot

Vastuutaho: Lapin yliopisto, hallintotiede.

Arviointiasteikko

1-5/HYL

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen opintoihin opintokokonaisuuden pääsivun kautta: Hyvinvointijohtaminen, perusopinnot 25 op (LY/OY)

HUOM! Ilmoittautumisia otetaan vain koko perusopintokokonaisuuteen, ei yksittäisille opintojaksoille.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.