Johdatus kasvatustieteisiin 5 op (LY)

02.09.2024–31.10.2024 Verkossa

Aika ja paikka

Opintojakso toteutuu verkossa 2.9.-31.10.24.

Alla olevat luennot tallennetaan ja ovat kuunneltavissa Moodle -työtilassa aikaisintaan luentoa seuraavana päivänä:

ti 03.09.2024 10:00-12:00 C147 LY, Fellman-sali C147
ti 10.09.2024 08:00-10:00 C147 LY, Fellman-sali C147

Kouluttaja

Vastuuhenkilöt: professori, KT Kirsti Lempiäinen, professori, KT Ilkka Ratinen, professori, KT Päivi Rasi-Heikkinen ja professori, KT Heli Ruokamo

Tavoitteet

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

  • tuntee kasvatustieteen historian ja pääsuuntaukset sekä ymmärtää sen yhteiskunnallisen merkityksen, peruskysymykset ja -käsitteet
  • tuntee aikuiskasvatuksen käsitteitä, historiaa sekä koulutuksen ja työelämän yhteyksiä
  • tuntee mediakasvatuksen teoriaa, käsitteitä ja historiallista kehitystä sekä mediakasvatuksen tehtäväalueita ja tutkimuskohteita
  • osaa määritellä kestävyyskasvatuksen ja sen merkityksen kestävyysmurroksen edistämisessä
  • osaa reflektoida omaa suhdettaan kasvatustieteisiin pääainevalinnan näkökulmasta

Arviointiasteikko: H-5

Sisältö

  • kasvatustieteen historia ja pääsuuntaukset sekä yhteiskunnallinen merkitys, peruskysymykset ja -käsitteet
  • aikuiskasvatuksen yhteiskunnalliset, käsitteelliset ja aikuisten oppimista koskevat näkökulmat
  • mediakasvatuksen teoreettiset lähtökohdat, peruskäsitteet ja ilmenemismuodot
  • kestävyyskasvatuksen keskeiset teoriat ja sen sovellukset

 

Suoritustavat

Luento-opetus tallenteina 16h ja luentojen reflektointi itsenäisesti 11h, 1op
itsenäinen työskentely (kirjallisuuteen perehtyminen ja tenttiin valmistuminen) 108h, 4 op

 

Toteutustavat

Kts. edellä

 

Oppimateriaalit

1. Siljander, P. (2014). Systemaattinen johdatus kasvatustieteeseen: peruskäsitteet ja pääsuuntaukset. Saatavana eKirjana

2. Bianchi, G., Pisiotis, U., Cabrera Giraldez, M. GreenComp – Eurooppalainen kestävän kehityksen osaamiskehys. Bacigalupo, M., Punie, Y. (toim.), Euroopan unionin julkaisutoimisto, Luxemburg, 2022; ISBN 978-92-76-53203-3, doi: 10.2760/595099.

3. Korkeakoulujen opiskelijavalintauudistus ja aikuisopiskelijan opiskelumahdollisuudet - pdf (journal.fi)

4. Nuoret aikuiset naiset elinikäisinä oppijoina - pdf (journal.fi)

5. Pekkala, L., Salomaa, S. & Spišák, S. 2016. (Toim.) Monimuotoinen mediakasvatus. Helsinki: Kansallisen audiovisuaalisen instituutin julkaisuja 1/2016. Saatavilla www-muodossa: http://www.mediataitokoulu.fi/monimuotoinen_mediakasvatus.pdf