Johdatus kirjoittamiseen 5 op (TY) - LUKI1001

22.09.2023–04.11.2023 Oulu

Aika ja paikka

pe klo 17.00-20.15, la klo 9.00-16.00 (24 t)

22.-23.9.23 - lähiopetuksena Oulussa; kaukana asuvat voivat osallistua etäyhteydellä
3.-4.11.23 - etäopetuksena Zoomissa

Kaikessa opetuksessa on 80 % läsnäolovelvollisuus.

Kouluttaja

Kirjailija Anne Lukkarila

Tavoitteet

Pienimuotoisten kirjoitusharjoitusten ja ryhmäpalautteen avulla sekä luentoja kuuntelemalla ja lukemalla opiskelija tutustuu luovan kirjoittamisen työtapoihin, saa kosketuksen kirjoittamisen eri lajeihin ja omaksuu yleisessä tekstianalyysissa tarvittavat tiedot ja taidot.

Sisältö

Kurssilla tutustutaan proosan, lyriikan, draaman sekä yleistajuisten tietotekstien kirjoittamiseen luentojen ja harjoitusten sekä lukutehtävien avulla. Kurssi antaa käsityksen eri tekstilajeista ja niiden vaikutusmekanismeista sekä luovasta kirjoittamisesta. Kurssilla annetaan ja saadaan palautetta kirjoitetuista teksteistä. Kirjoitetut tekstit arvioidaan.

Opintosuoritukset

Luennot (12 h), pienryhmäopetus (12 h) ja harjoitukset, kirjallisuuden lukeminen
Opetuksessa on läsnäolovelvollisuus.

Arviointi: 0-5
Kurssilla annetaan ja saadaan palautetta kirjoitetuista teksteistä. Kirjoitetut tekstit arvioidaan. Kurssilla arvioidaan myös opiskelijan aktiivisuus ja motivaatio.

Kirjallisuus

- Kanto, Anneli: Kirjoittamassa. Reuna 2020.
- Karjula, Emilia (toim.): Kirjoittamisen taide ja taito. Jyväskylä: Atena, 2014.

Huom. Kirjallisuuteen voi tulla muutoksia.