Johdatus tutkimusmenetelmiin 5 op - AY700127P (OY)

10.12.2024–29.01.2025 Verkossa

Aika ja paikka

Ti 10.12.2024 (johdantoluento ja ohjeistus), ke 8.1., ma 13.1., ke 15.1., ma 20.1., ke 22.1., ma 27.1. ja ke 29.1.2025 klo 17.00-18.30

Opetus toteutetaan etäopetuksena.

Kouluttaja

FT Matti Mäntylä

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa lukea, analysoida ja arvioida historiatieteellisiä tutkimuksia tieteenalan perusnäkökulmia ja -periaatteita soveltaen, laatia tältä pohjalta tiiviin suullisen esityksen sekä osallistua historiatieteelliseen keskusteluun. Opiskelija osaa määritellä pääpiirteittäin, miten historiantutkimusta käytännössä tehdään ja hän tutustuu tutkimusprosessiin, lähteisiin ja oppii tieteenalan käytännöt. Opiskelija kehittää yksilö- ja ryhmätyöskentelytaitojaan sekä harjoittelee tieteellistä kirjoittamista ja tieteellisten tekstien kriittistä lukemista.

Sisältö

Tutkimusmenetelmien perusteet, perehtyminen uusimpaan tutkimukseen.

Suoritustavat

Luento, kirjallisuus, ryhmäistunnot, harjoitustyö ja suullinen esittäminen. Kurssi voi sisältää tentin.

Toteutustavat

Luento, kirjallisuus, ryhmäistunnot, harjoitustyö ja suullinen esittäminen. Toteutustavat ja niiden määrät voivat vaihdella.

Esitietovaatimukset

Esitietoina suositellaan kurssia ay700126P Orientaatio historiantutkimukseen.

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen opintojaksolle opintokokonaisuuden pääsivun kautta: Historia, perusopinnot 25 op (OY)

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.