Johdatus viestintään 5 op (OY) - AY695100P

19.09.2024–30.10.2024 Verkossa

Aika ja paikka

19.9.–30.10.24 välisenä aikana Zoomissa ja Moodlessa.

Jakson aloitusluento järjestetään to 19.9.24 klo 18.00–18.45. Luento tallennetaan ja on katsottavissa myöhemmin.

Jakso suositellaan suoritettavaksi ennen muita jaksoja.

Kouluttaja

FM Anna Nieminen
FM Mirkka Oja-Leikas

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa selittää viestintää useasta näkökulmasta. Hän osaa tulkita viestintää informaation siirron, yhteisyyden luomisen ja merkityksen tuottamisen näkökulmista. Opiskelija osaa selittää viestinnällä ihmisiin vaikuttamisen ja viestien vastaanoton perusasiat. Hän osaa kertoa pääpiirteittäin median historiallisen kehityksen sekä viestinnän tutkimuksen vaiheita ja suuntauksia. Opiskelija kykenee analysoimaan, tunnistamaan ja arvioimaan esim. mainoksissa ja journalistisissa esityksissä käytettyjä viestinnän menetelmiä. Opiskelija kykenee soveltamaan viestinnän tutkimuksen oppeja uusiin viestinnällisiin tilanteisiin ja hänellä on valmius suunnitella omaa viestintää opittujen periaatteiden pohjalta.

Sisältö

Viestinnän peruskäsitteet ja -teoriat

 

Suoritustapa ja arviointi

Aloitusluento, ohjattu opiskelu Moodlessa, itsenäinen työskentely, analyysitehtävä, oppimispäiväkirja

Arviointi
0–5, jossa 0 = hylätty

Oppimateriaali

  • Kunelius, Risto: Viestinnän vallassa. Helsinki: Sanoma Pro Oy, 2003 tai uudempi.
  • Karvonen, Erkki: Johdatus viestintätieteisiin (oppimateriaali saatavana Moodlessa).
  • Moodlessa oleva materiaali