Johdon laskentatoimi 5 op (OY) - AY724105P

12.03.2024–18.04.2024 Verkossa

Aika ja paikka

Alustava aikataulu (muutokset mahdollisia)

Luennot:
ti 12.3.,
to 14.3.,
ti 19.3.,
ti 26.3.,
ti 2.4.,
ti 9.4.,
ja ti 16.4.2024 klo 17.15-20.00

Laskuharjoitukset:
to 21.3.,
ke 27.3.,
to 4.4.,
to 11.4.,
ja to 18.4.2024 klo 17.15-20.00

Luennot etänä, laskuharjoitukset hybridimallilla (mahdollisuus osallistua etänä tai lähiopetuksena Oulun yliopistolla Linnanmaalla).

Kouluttaja

KTT Marjo Väisänen

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa johdon laskentatoimen peruskäsitteet sekä osaa käyttää kannattavuus- ja kustannuslaskennan keskeisiä menetelmiä kuten katetuottolaskentaa, kustannuspaikka- ja kaksivaiheista suoritekohtaista laskentaa (lisäys ja jakolaskenta), sekä toimintolaskentaa. Kurssin suoritettuaan opiskelija tunnistaa kustannuspohjaisen hinnoittelun eri menetelmät sekä osaa myös perustella, mitä kustannuksia tulisi kulloinkin sisällyttää taloudellisiin laskelmiin.

Sisältö

Kurssin keskeisin sisältö muodostuu kustannus- ja kannattavuuslaskennan teoriasta, käsitteistä, menetelmistä sekä hyväksikäyttömahdollisuuksista. Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee kustannus- ja kannattavuuslaskennan keskeisimmät menetelmät sekä teoreettisesti perustellut ajattelutavat, joihin eri menetelmät sekä niiden hyväksikäyttö perustuvat.

Toteutustavat

Etäopetus. Yht. 21 h luentoja, 15 tuntia harjoituksia sekä itsenäinen perehtyminen kirjallisuuteen ja harjoitustehtävät (97 h)

Suoritustavat ja arviointikriteerit

Luento- ja kirjallisuuskuulustelu Moodle-tenttinä

Arviointiasteikko

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 0-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

Hinta

98 €