Johtajuus ja organisaatiot 5 op (OY) - AY724102P

09.01.2025–20.02.2025 Verkossa

Kurssi voidaan liittää seuraaviin kokonaisuuksiin:
-Kauppatiede, avoimen väylä
-Kauppatieteiden sivuaineopinnot, perusopinnot 25 op

Aika ja paikka

9.1.-20.2.2025

Verkko-opinnot Moodlessa (suoritus omaan tahtiin)

Kohderyhmä

Avoimen yliopiston opiskelijat ja sivuaineopiskelijat

Kouluttaja

Professori Vesa Puhakka

Tavoitteet

Kurssin suorittamisen jälkeen opiskelija omaksuu organisaation, organisoinnin, johtamisen sekä liikkeenjohdollisen työn peruskäsitteet. Opiskelija ymmärtää mitä johtajuus ja johtaminen tarkoittavat käytännössä, sekä oppii organisaatioiden toiminnan analysoinnissa ja johtamisessa tarvittavia taitoja. Opiskelija osaa määritellä erilaisten johtamistapojen perusperiaatteita ja ymmärtää organisaatioissa tapahtuvia toimintoja ja niiden asettamia haasteita johtamiselle.

Sisältö

Kurssi tarjoaa käsitteellisiä ja konkreettisia työkaluja organisaatioiden toiminnan ja johtamisen ymmärtämiseen. Kurssilla pohditaan organisaatioiden ja johtamisen keskeisiä kysymyksiä; mm. organisaatioiden menestystekijöitä, sekä johtamisen ja johtajuuden käytäntöjä sekä johtajan, että työntekijän näkökulmasta. Kurssilla tutustutaan organisaatioiden ja johtamisen kehittymiseen esittelemällä eri johtamistapoja, sekä niiden vaikutusta organisaatioiden toimintaan erilaisissa toimintaympäristöissä.

Järjestämistapa

Verkko-opinnot

Toteutustavat

Kurssi koostuu kuudesta moduulista. Jokaisen moduulin luentomateriaalin yhteydessä esitetään sen moduulin oppimistavoitteet, oppimisteot, jotka opiskelijan tulee tehdä, ja oppimistehtävät. Oppimistehtävät sekä kotitentti ovat pakollisia kurssin suorittamiseksi.

Suoritustavat ja arviointikriteerit

Kurssi on verkkokurssi. Oppimistehtävät sekä kotitentti ovat pakollisia kurssin suorittamiseksi.

Arviointiasteikko

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 0-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

Hinta

98 €