Käyttäytymisen haasteet 5 op (LY)

01.01.2024–31.07.2024 Verkossa

Aika ja paikka

Opintojakso toteutuu verkossa ajalla 1.1.-31.7.2024.

to 15.02.2024 12:00-16:00 Etäopetus
ti 20.02.2024 12:00-16:00 Etäopetus
to 22.02.2024 12:00-16:00 Etäopetus

Luennot välitetään verkossa reaaliaikaisesti ja myös tallennetaan, joten ne ovat kuunneltavissa myös jälkikäteen.

Kouluttaja

Vastuuhenkilö: Professori, KT Tanja Äärelä

Tuutori: erityisopettaja Anneli Partanen

Tavoitteet

Osaamistavoitteet
Opintojakson jälkeen opiskelija osaa

 • määritellä haastavan käyttäytymisen keskeisiä käsitteitä ja kuvata niiden piirteitä pedagogisesta, psykologisesta, psykiatrisesta, neurologisesta ja yhteisöllisestä viitekehyksestä
 • kuvata ja eritellä käyttäytymisen haasteita yksilöllisestä ja yhteisöllisestä näkökulmasta
 • pohtia monipuolisesti mm. mielenterveyden ongelmien, oppimisen haasteiden, kiusaamisen ja antisosiaalisen käyttäytymisen vaikutuksia ongelmien kasautumiseen
 • hyödyntää erilaisia toivottua käyttäytymistä vahvistavia ohjaamis- ja tukemistapoja
 • suunnitella toivottua käyttäytymistä vahvistavia interventioita
 • jäsentää monialaisen yhteistyön merkitystä, tavoitteita ja toteutustapoja käyttäytymisen ohjaamisessa

Arviointiasteikko: H-5

Sisältö

 • haastavan käyttäytymisen käsitteitä, diagnostiikkaa ja tulkintoja ennen ja nyt
 • lasten ja nuorten tarkkaavaisuuden, käyttäytymisen ja tunne-elämän häiriöiden ilmeneminen ja niihin vaikuttaminen
 • sosioemotionaalisen kasvun yhteys käyttäytymiseen
 • epäsuotuisan kehityksen riskitekijöitä ja syrjäytymisprosessin ulottuvuuksia
 • suotuisan kehityksen tukeminen positiivisen vahvistamisen ja vuorovaikutuksen keinoin 

 

Suoritustavat

Hyväksytyn suorituksen edellytyksenä on

 • osallistuminen luento-opetukseen (reaaliaikaisesti tai tallenteiden kautta) ja pohdiskeleva luentopäiväkirja sekä kirjallisuuden (3 teosta) suorittaminen kirjallisuustehtävällä (yksi kirjallisuustehtävä) TAI
 • kirjallisuuden (4 teosta) opiskelu itsenäisesti tai yhteisöllisesti ja teoskohtaisten kirjallisuustehtävien (4 erillistä) tekeminen tai kirjallisuustentti

 

Toteutustavat

Vaihtoehto 1 (kontaktiopetus 1 op ja itsenäinen työskentely 4 op)

 • verkkoluennot (12 h), jotka tallennetaan sekä pohdiskelevan luentopäiväkirjan kirjoittaminen (15 h)
 • itsenäinen työskentely (106 h): kirjallisuuteen (3 teosta) perehtyminen sekä kirjallisuustehtävä (yksi kolmesta teoksesta) tai kirjallisuustentti

Vaihtoehto 2 (itsenäinen työskentely 5 op)

 • itsenäinen kirjallisuuteen (4 teosta) perehtyminen sekä teoskohtaiset kirjallisuustehtävät (neljä erillistä) tai kirjallisuustentti (135 h)

 

Oppimateriaalit

Kurssikirjallisuus ja muu opintojaksolla mahdollisesti ilmoitettava oheismateriaali.

 

Kurssikirjallisuus

1. Lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria. Duodecim. Luvut 1–6 (s. 20–202), 9–16 (s. 233–317) ja 23 (s. 392–404). (yht. 278 s)

TAI Aalto-Setälä, T., Hulkko, E., Appelqvist-Schmidlechner, K., Haravuori, H. & Marttunen, M. 2020. Kouluikäisten mielenterveysongelmien tuki ja hoito perustason palveluissa. Opas tutkimiseen, hoitoon ja vaikuttavien menetelmien käyttöön. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. (yht. 250 s.). Saatavilla: Kouluikäisten mielenterveysongelmien tuki ja hoito perustason palveluissa (julkari.fi)

2. Ranta, K., Fredriksson, J., Koskinen, M. & Tuomisto, M. T. (toim.) 2018. Lasten ja nuorten kognitiiviset ja käyttäytymisterapiat. Duodecim. Luvut 7–10 (s. 176–257), 12 (s. 294–320), 16 (s. 402–436) ja 18–22 (s. 470–604). TAI Kivivuori, J., Aaltonen, M., Näsi, M., Suonpää, K. & Danielsson, P. 2018. Kriminologia. Rikollisuus ja kontrolli muuttuvassa yhteiskunnassa. Gaudeamus. Luvut 1 ja 4–7 (sivut 15–38, 111–281). TAI Haravuori, H., Muinonen, E., Kanste, O. & Marttunen, M. 2017. Mielenterveys- ja päihdetyön menetelmät opiskeluterveydenhuollossa. Opas arviointiin, hoitoon ja käytäntöihin. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Luvut 2–5 (sivut 13–186). Saatavilla: URN_ISBN_978-952-302-722-0.pdf (julkari.fi)

3. Turkka, H. & Saarholm, J. 2021. Lasten ja nuorten konfliktit. Opas haastavien ristiriitojen ratkaisemiseen. PS-Kustannus. TAI Riihonen, R. & Koskinen, M. 2020. Kuinka kiukku kesytetään? Lasten aggressiokasvatus. PS-Kustannus. TAI Puura, K. 2019. Näin kasvatat lapsestasi mukavan aikuisen. Helsinki: WSOY. TAI Talala, M. 2019. Psyykkisesti oireileva oppilas. PS-Kustannus. TAI Sajaniemi, N., Suhonen, E., Nislin, M. & Mäkelä, J. E. 2019 (tai 2015). Stressin säätely. Kehityksen, vuorovaikutuksen ja oppimisen ydin. PS-Kustannus. TAI Oksanen, J. & Sollasvaara, R. (toim.) 2019. Esteille hyvästit! Opas autismikirjon sekä adhd- ja Tourette-oireisten lasten kasvattajille. Esteetön lapsuus neurokirjon lapselle ja nuorelle 2017–2019 -hanke. Autismisäätiö.

4. Itsenäiseen kirjallisuussuoritukseen tulee valita lisäksi teos kohdasta 4. Karhu, A. 2018. Check in, check out! Käyttäytymisen tehostettua tukea lähikoulussa. Jyväskylän yliopisto. Saatavilla: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/59198. TAI Gellin, M. 2019. Restoratiivinen lähestymistapa ja sovittelu peruskoulukontekstissa: kohti eheyttävän kohtaamisen toimintakulttuuria. Lapin yliopisto. Saatavilla: https://lauda.ulapland.fi/handle/10024/63950 TAI Ojala, T. 2017. Kun perusopetuksen oppilaat oireilevat psyykkisesti: opettajien kokemuksia. Jyväskylän yliopisto. Saatavilla: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/53185 TAI Ahonen, L. 2015. Varhaiskasvattajan toiminta päiväkodin haastavissa kasvatustilanteissa. Tampereen yliopisto. Saatavilla: https://trepo.tuni.fi/handle/10024/98158 TAI Rytkönen, M. 2013. Kehityskulkuja ja väliintuloja. Ekologinen näkökulma vakavan väkivallanteon tehneiden nuorten sosioemotionaalisen terveyden kehitykseen. Hoitotieteen laitos, terveystieteiden tiedekunta. Itä-Suomen yliopisto. Saatavilla: https://erepo.uef.fi/bitstream/handle/123456789/12573