Ketterä johtaminen mikroyrityksissä 5 op (OY)

07.01.2025–08.06.2025 Verkossa

Aika ja paikka

Verkko-opetus. Opintojakso toteutetaan Moodle-oppimisympäristössä.

Kohderyhmä

Mikroyrittäjien lisäksi yksinyrittäjät, yrittämistä suunnittelevat, yrityspalvelutehtävissä työskentelevät sekä elinkeinoelämän päättäjät ja vaikuttajat.

Kouluttaja

Kai Hänninen, dosentti, TkT, Oulun yliopiston Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE

Lisätietoa kouluttajasta:
https://www.oulu.fi/fi/joy/koulutushaku/kettera-johtaminen-mikroyrityksissa-avoin-yo

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

  • tuntee mikroyritysten ketterän johtamisen keskeiset periaatteet ja työkalut
  • ymmärtää kuinka ketterä johtaminen tuottaa yritykselle kilpailuetua muuttuvassa liiketoimintaympäristössä
  • ymmärtää toimijoiden roolit ja vastuut ketterässä toiminnassa

Sisältö

Mikroyrityksen liiketoimintaympäristö muuttuu jatkuvasti, mikä tuottaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Tällä kurssilla opitaan vastaamaan uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin ketterän johtamisen menetelmillä. Kurssi tarjoaa sekä teoriaa että konkreettisia työkaluja yrityksen ketterään johtamiseen, jolla saadaan kilpailuetua. Lisäksi opintojaksolla opitaan hallitsemaan nopean ja kokeilevan tuotteistamisen ja palveluntuottamisen käsitteistö ja periaatteet nopeasti muuttuvissa tuote- ja palvelukehitysympäristöissä.

Toteutustavat

Projektityö tehdään case-yritykselle yksilötyönä. Lisäksi kurssi sisältää kurssimateriaaliin ja projektityöhön perustuvaa verkkokeskustelua ja vertaisarviointia.

Oppimateriaali
Videoluennot, podcastit, englannin- ja suomenkielinen tutkimuskirjallisuus tai artikkelit ja muu opettajan määrittämä kirjallisuus.

Suoritustavat ja arviointikriteerit
Kurssin projektityö tehdään oikeaan yritykseen. Projektityössä selvitetään yrityksen digitaalisen valmiuden nykytila ja mahdolliset kehitystoimenpiteet. Opiskelijat tuottavat yritykselle yhteistyössä tulevaisuuden digisuunnitelman.

Arviointiasteikko
Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 0-5. Numeerisessa asteikossa nolla tarkoittaa hylättyä suoritusta.

Hinta

98 €

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen 16.12.2024 mennessä. Ilmoittautuminen opintokokonaisuuden ilmoittautumislomakkeella Tuotantotalouden perusopinnot 25 op -sivun kautta.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän (16.12.2024) jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätietoja

Lisätietoja:

Kristiina Anttila, KM, Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti, koulutussuunnittelija
kristiina.anttila@oulu.fi, +358 50 592 4626