Kielen ja kommunikaation haasteet 5 op (LY)

14.11.2023–21.11.2023 Verkossa

Aika ja paikka

Opintojakso toteutuu verkossa ajalla 14.11.-21.11.2023.

ti 14.11.2023 12:00-16:00 Etäopetus
to 16.11.2023 12:00-16:00 Etäopetus
ti 21.11.2023 12:00-16:00 Etäopetus

Luennot välitetään verkossa reaaliaikaisesti ja myös tallennetaan, joten ne ovat kuunneltavissa myös jälkikäteen.

Kouluttaja

Vastuuhenkilö: yliopistonlehtori Anneli-Maarit Hermanoff

Tuutori: erityisopettaja Anneli Partanen

Tavoitteet

Osaamistavoitteet
Opintojakson jälkeen opiskelija osaa:

 • määritellä erilaisia kielen ja kommunikaation vaikeuksia
 • jäsentää kielenkehityksen perusteita ja kommunikaation haasteita eri ikäkausina
 • vertailla erilaisia arviointikeinoja ja niiden käyttötapoja
 • eritellä puhetta tukevia ja korvaavia kommunikaatiomenetelmiä
 • suunnitella ja tehdä pienimuotoisia interventioita
 • huomioida monialaisen yhteistyön merkityksen kielen ja kommunikaation tukemisessa

Arviointiasteikko: H-5

Sisältö

 • puheen, kielen ja kommunikaatiovaikeuksien ilmeneminen ja tunnistaminen
 • viivästynyt ja poikkeava puheen ja kielen kehitys, kehityksellinen kielihäiriö
 • kielen ja kuulon vaikeudet
 • kommunikoinnin tukeminen, tutustuminen puhetta tukeviin ja korvaaviin kommunikaatiomenetelmiin
 • monialainen yhteistyö kielen ja kommunikaation tukemisessa

 

Suoritustavat

Hyväksytyn suorituksen edellytyksenä on:

 • osallistuminen luento-opetukseen (reaaliaikaisesti tai tallenteiden kautta) ja pohdiskeleva luentopäiväkirja sekä kirjallisuuden (3 teosta) suorittaminen kirjallisuustehtävällä (yksi kirjallisuustehtävä) TAI
 • kirjallisuuden (4 teosta) opiskelu itsenäisesti tai yhteisöllisesti ja teoskohtaisten kirjallisuustehtävien (4 erillistä) tekeminen tai kirjallisuustentti

 

Toteutustavat

Vaihtoehto 1 (kontaktiopetus 1 op ja itsenäinen työskentely 4 op)

 • verkkoluennot (12 h), jotka tallennetaan sekä pohdiskelevan luentopäiväkirjan kirjoittaminen (15 h)
 • itsenäinen työskentely (108 h): kirjallisuuteen (3 teosta) perehtyminen sekä kirjallisuustehtävä (yksi tehtävä kolmesta teoksesta) tai kirjallisuustentti

Vaihtoehto 2 (itsenäinen työskentely 5 op)

 • itsenäinen kirjallisuuteen (4 teosta) perehtyminen sekä kirjallisuustehtävät (4 erillistä) tai kirjallisuustentti (135 h)

 

Oppimateriaalit

Kurssikirjallisuus ja muu opintojaksolla ilmoitettava oheismateriaali.


Kurssikirjallisuus

1. Loukusa, S & Paavola, L. (toim.) 2011. Lapset kieltä käyttämässä. Pragmaattisten taitojen kehitys ja sen häiriöt. PS-kustannus.

TAI

Ahonen, T., Siiskonen, T. & Aro, T. (toim.) 2008. Sanat sekaisin? Kielelliset oppimisvaikeudet ja opetus kouluiässä.

TAI

Aro, M., Siiskonen, T. & Ahonen, T. (toim.) 2007. Ymmärsinkö oikein? Kielelliset vaikeudet nuoruusiässä.

1. Huuhtanen, K. (toim.) 2012. Puhetta tukevat ja korvaavat kommunikointimenetelmät Suomessa. Kolmas uudistettu painos. Oppimateriaalikeskus Opike. TAI Takala, M. & Sume, H. (toim.) 2016. Kieli, kuulo ja oppiminen: Kuurojen ja huonokuuloisten lasten opetus. Finn Lectura.

2. Timonen, T., Castrén, M. & Ärölä-Dithapo, M. 2019. Autismikirjo. Tausta, diagnostiikka ja tutkimus. PS-Kustannus. TAI Timonen, T. & Hämäläinen, P. (toim.) 2019. Autismikirjon kuntoutusmenetelmät. PS-Kustannus.

3. Vain itsenäisenä kirjallisuussuorituksena tekeville: Pihko, H., Haataja, L. & Rantala, H. (toim.) 2018. Lastenneurologia. 1-3. painos. Luvut 1-4. Duodecim. TAI Damico, J. S., Müller, N. & Ball, M. J. (ed.) 2010. The Handbook of Language and Speech Disorders. TAI Bogdashina, O. 2004. Communication Issues in Autism and Asperger Syndrome. Do we speak the same language? London: Jessica Kingsley Publishers.