Kielen ja kommunikoinnin kehitys: Kielellisen kehityksen tukeminen 2 op (OY) - AY694817P

16.01.2025–24.02.2025 Oulu

Aika ja paikka

Torstaina 16.1. klo 16.45-19.15, lisäksi
maanantaisin ajalla 20.1.-24.2.2025 klo 16.45–19.15 (sisältää 15 min tauon).

Oulun yliopisto, Linnanmaa

Kouluttaja

FM Anna-Kaisa Tolonen

Tavoitteet

Opintojaksolla opiskelija oppii vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin tukemisen taitoja. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata ja käyttää erilaisia keinoja kielellisen kehityksen tukemiseen. Opiskelija osaa tietoisesti käyttää vuorovaikutustaitojaan rakentavasti, kunnioittavasti ja yhteistyötä vahvistavasti. Lisäksi opiskelija osaa tunnistaa ja soveltaa erilaisia ryhmänohjauksen periaatteita sekä hallitsee ryhmätyöskentelytaitoja.

Sisältö

Kielellisen tietoisuuden osa-alueet, kielellisen kehityksen tukemisen keinojen ja menetelmien kuvaus, ryhmän ohjaamisen periaatteet, ryhmän ohjaaminen.

Toteutustavat

Monimuoto-opetus, luento-opetus, harjoitukset, ryhmätehtävät ja itsenäinen työskentely. Läsnäolovelvollisuus vähintään ensimmäisellä ja viimeisellä opetuskerralla.

Esitietovaatimukset

Kielen ja kommunikoinnin kehitys: Lapsen kielen kehitys.

Oppimateriaali

Opetusmateriaali ja kirjallisuus: Niemitalo-Haapola, E., Haapala, S. & Ukkola, S. (toim.) (2020).Lapsen kielenkehitys – Vuorovaikutuksen, leikin ja luovuuden merkitys (s. 161 - 182, 205 - 336).

Muu opettajan antama kirjallisuus.

Luentomateriaali.

Suoritustavat ja arviointikriteerit

Kurssilla annettavat yksilö- ja ryhmätehtävät. Kurssin vastuuopettaja määrittelee läsnäolovelvollisuuden. Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivuilta

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Hinta

39 €