Kielen ja kommunikoinnin kehitys: Lapsen kielen kehitys 6 op (OY) - AY694809P

12.09.2023–05.12.2023 Oulu

Aika ja paikka

Tiistaisin ajalla 12.9.- 5.12.2023 klo 16.45–19.15 (sis. 15 min tauon), opetusta ei syyslomaviikolla 43.

Oulun yliopisto, Linnanmaa

Kouluttaja

FM Anna-Kaisa Tolonen

FM Veera Pirinen

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee tiedollisen perustan lapsen kehittyvästä vuorovaikutus- ja kommunikointikyvystä, kielelliskognitiivisista ja puhemotorisista toiminnoista. Opiskelija osaa kuvata ja analysoida kielen eri osa-alueiden kehityksen etenemistä. Opiskelija osaa myös kuvata kaksi- ja monikielisten lasten kielenkehitykseen liittyviä piirteitä sekä tunnistaa kulttuurin ja kieliympäristön merkityksen kielen, puheen ja kommunikoinnin omaksumisessa.

Sisältö

Kielen kehittyminen vuorovaikutuksessa, kielen osa-alueiden tyypillisen kehityskulun kuvaus ja analysointi, kaksi- ja monikielisten lasten kielenkehityksen kuvaus.

Toteutustavat

Monimuoto-opetusta, yksilö- ja ryhmätehtäviä ja itsenäistä työskentelyä yhteensä 162 t.

Suoritustavat

Yksilö- ja ryhmätehtävät, luentoihin liittyvään materiaaliin (luennot, kirjallisuus) pohjaava tentti. Kurssin vastuuopettaja määrittelee läsnäolovelvollisuuden.

Oppimateriaali

Opetusmateriaali ja kirjallisuus:

Kunnari, S. & Savinainen-Makkonen, T. (toim.) (2012). Pienten sanat. Lasten äänteellinen kehitys (s. 17–142).

Loukusa, S. & Paavola, L. (toim.) (2011). Lapset kieltä käyttämässä. Lasten pragmaattisten taitojen kehitys ja sen häiriöt (osa I, s. 25–125).

Niemitalo-Haapola, E., Haapala, S. & Ukkola, S. (toim.) (2020). Lapsen kielenkehitys – Vuorovaikutuksen, leikin ja luovuuden merkitys (s. 17–159, 183–202 ja 337–359).

Tentti

Tenttipäivät: ma 11.12.2023, ma 22.1. ja ma 26.2.2024 klo 17.00-20.00 Linnanmaalla.

Arviointi

Arviointiasteikko 0-5

Hinta

117 €