Kielen ja kommunikoinnin kehitys: Lapsen kielen kehitys 6 op (OY) - AY694809P

09.09.2024–02.12.2024 Oulu

Aika ja paikka

Maanantaisin ajalla 9.9.- 2.12.2024 klo 16.45–19.15, lisäksi to 7.11. klo 16.45–19.15. Opetusta ei syyslomaviikolla 43 eikä ma 4.11.2024

Oulun yliopisto, Linnanmaa

Kouluttaja

FM Anna-Kaisa Tolonen
FM Reetta Baldin
FT Soile Loukusa

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee tiedollisen perustan lapsen kehittyvästä vuorovaikutus- ja kommunikointikyvystä, kielelliskognitiivisista ja puhemotorisista toiminnoista. Opiskelija osaa kuvata ja analysoida kielen eri osa-alueiden kehityksen etenemistä. Opiskelija osaa myös kuvata kaksi- ja monikielisten lasten kielenkehitykseen liittyviä piirteitä sekä tunnistaa kulttuurin ja kieliympäristön merkityksen kielen, puheen ja kommunikoinnin omaksumisessa.

Sisältö

Kielen kehittyminen vuorovaikutuksessa, kielen osa-alueiden tyypillisen kehityskulun kuvaus ja analysointi, kaksi- ja monikielisten lasten kielenkehityksen kuvaus.

Toteutustavat

Monimuoto-opetusta, yksilö- ja ryhmätehtäviä ja itsenäistä työskentelyä yhteensä 162 t.

Suoritustavat

Yksilö- ja ryhmätehtävät, luentoihin liittyvään materiaaliin (luennot, kirjallisuus) pohjaava tentti. Kurssin vastuuopettaja määrittelee läsnäolovelvollisuuden.

Oppimateriaali

Opetusmateriaali ja kirjallisuus:

Kunnari, S. & Savinainen-Makkonen, T. (toim.) (2012). Pienten sanat. Lasten äänteellinen kehitys (s. 17–142).

Loukusa, S. & Paavola, L. (toim.) (2011). Lapset kieltä käyttämässä. Lasten pragmaattisten taitojen kehitys ja sen häiriöt (osa I, s. 25–125).

Niemitalo-Haapola, E., Haapala, S. & Ukkola, S. (toim.) (2020). Lapsen kielenkehitys – Vuorovaikutuksen, leikin ja luovuuden merkitys (s. 17–159, 183–202 ja 337–359).

Tentti

Ma 16.12.2024, ke 22.1. ja ke 26.2.2025 klo 17.00-20.00

Arviointi

Arviointiasteikko 0-5

Hinta

117 €