Kielen kehitys ja vaihtelu 5 op (OY) - ay694938P

09.01.2024–20.02.2024 Verkossa

Aika ja paikka

Tiistaisin ajalla 9.1.-20.2.2024 klo 16.30-19.45

Verkko-opinnot

Kouluttaja

FM Katriina Rantala

Tavoitteet

Opiskelija tuntee suomen aseman uralilaisessa kielikunnassa, suomen alueellisen variaation pääpiirteet sekä kirjasuomen kehityksen päälinjat.

Sisältö

Uralilaiset kielet, kielihistorian perusteet, kielen variaation perusteet, kirjakielen kehityksen pääpiirteet.

Toteutustavat

Luennot (30 tuntia) ja itsenäistä työskentelyä (105 tuntia).

Suoritustavat ja arviointikriteerit

Luentotentti.

Tentti

Ilmoitetaan kurssilla

Yhteydet muihin opintojaksoihin

Samaan aikaan suositellaan suoritettavan Suomen kielen rakenne -kurssi ja Yleisen kielitieteen ja fonetiikan peruskurssi.

Oppimateriaali

Luennoilla ja sähköisessä oppimisympäristössä jaettava materiaali sekä teoksesta Häkkinen, Kaisa 1994: Agricolasta nykykieleen (WSOY), sivut 5–185 ja 407–519