Kirjallisuuden praktikum I 5 op (OY) - AY687171P

14.05.2024–19.06.2024 Verkossa

Aika ja paikka

Info-luento ti 14.5. klo 16.30-18.00

Praktikum-kokoontumiset:
pe 7.6. klo 16.30-19.00
la 8.6. klo 10.00-12.30
pe 14.6. klo 16.30-19.00
la 15.6. klo 10.00-12.30
ti 18.6. klo 16.30-19.00
ke 19.6.2024 klo 16.30-19.00

Opintojakso järjestetään etäopetuksena.

Kouluttaja

FT Ilmari Leppihalme

Tavoitteet

Kurssi johdattaa opiskelijan kotimaisen kirjallisuuden klassikkoteoksiin sekä kirjallisuuden tarkkalukuun ja tulkintaan eli kirjallisuusanalyyttisten käsitteiden soveltamiseen käytännössä. 
Jakson suoritettuaan opiskelija osaa kirjoittamisen ja keskustelun avulla analysoida sanataidetta, tarkkalukea tekstejä (etenkin kertomakirjallisuutta) kirjallisuustieteellisiä peruskäsitteitä käyttäen sekä antaa ja vastaanottaa palautetta. Hän osaa jäsennellä kotimaisen kirjallisuuden klassikkoteoksista niiden rakenteellisia, temaattisia ja myös tärkeimpiä kontekstuaalisia piirteitä.

Sisältö

Kurssilla keskitytään kirjallisuuden analyysiin ja tulkintaan perehtymällä kotimaisiin modernin kirjallisuuden klassikoihin, kirjoittamalla tekstin analysointitehtäviä ja keskustelemalla teksteistä ryhmässä. Kirjallisuuden lajeista pääpaino on kertomuksen analyysissa. Samalla harjoitellaan kirjallisuustieteellisen esseen kirjoittamista.

Toteutustapa

Opettajan ohjeistama keskustelullinen työskentely ja harjoitustyöt.

Oppimateriaali

Sovitaan opintojakson alkaessa.

Suoritustavat ja arviointikriteerit

Praktikum-työskentely, tuotetut tekstit

Praktikumin arvioinnissa kiinnitetään huomiota käsitteistön soveltamiseen harjoitusesseissä ja muissa harjoitustöissä sekä keskusteluissa; päätelmien teksti- ja kontekstisidonnaisuuteen; pohdiskelun tarkoituksenmukaisuuteen, moniulotteisuuteen ja jäsentyneisyyteen; dialogiseen panokseen ryhmässä sekä aktiivisuuteen. Muiden suoritustapojen arvioinnissa sovelletaan vastaavia perusteita.

Esitietovaatimukset

Edeltävinä tai rinnakkaisina opintoina Kirjallisuudentutkimuksen perusteet 1; Kirjallisuushistoria 1 ja 2.

Arviointiasteikko

1-5/HYL

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen opintojaksolle on päättynyt.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan 25 € peruutusmaksua. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.