Kirjoittaminen prosessina 3 op (TY) - LUKI1235

28.09.2024–05.10.2024 Oulu

Aika ja paikka

Kurssi on osa Johdatus kirjoittamiseen 5 op -opintojaksoa

* Kirjoittaminen prosessina (3 op), 15 t
- la 28.9.24 klo 13.45-16.00 (Zoom)
- 4.-5.10.24, pe klo 17.00-20.15, la klo 9.00-16.00 (lähiopetus Oulussa)

Kouluttaja

Kirjailija, HM Anne Lukkarila

Tavoitteet

Opiskelijan ymmärrys kirjoittamisen prosessista ja luovan kirjoittamisen kentästä syvenee. Hän tutustuu laajemmin kirjoittamisen työtapoihin ja lajeihin ja omaksuu tekstianalyysissa tarvittavat perustiedot ja -taidot. Opiskelija ymmärtää tekstin tuottamisen prosessina ja sietää keskeneräisyyttä. Hän osaa toimia kirjoittaja- ja palauteryhmän jäsenenä ja ymmärtää palautteen merkityksen kirjoittajan työskentelyssä.

Sisältö

Kurssilla tutustutaan luentojen, artikkelien ja keskustelujen kautta erilaisiin kirjoittajiin sekä kirjallisen kulttuurin toimintaan, kirjoittamisen yhteiskunnallisiin ulottuvuuksiin ja kirjallisuuden tuotanto- ja välittymismekanismeihin. Pienimuotoisten kirjoitusharjoitusten ja ryhmäpalautteen avulla opiskelija syventää kirjoittamisen työtapojaan ja harjaannuttaa palaute- ja tekstianalyysitaitojaan.

Suoritustavat

Osallistuminen opetukseen sekä vastuuopettajan määräämät kirjalliset ja suulliset harjoitukset.

Toteutustavat

Luennot, kirjallisuuden lukeminen, harjoitustehtävät, ryhmätyöskentely ja esitelmät.

Oppimateriaali

- Karjula (toim.): Kirjoittamisen taide ja taito TAI joku toinen, kurssin vastuullisen opettajan määrittelemä kirjoittamisen oppikirja.

- Salmi ja Toiviainen: 12 tarinaa kirjoittamisesta.

Arviointi

0 - 5

Opettaja arvioi tunnilla ja kotitehtävinä kirjoitettuja tekstejä, opiskelijan aktiivisuutta, prosessin onnistumista koko matkalta, ei pelkän lopputuloksen näkökulmasta, sekä opiskelijan kykyä antaa ja saada palautetta. Aktiivisuus ilmenee läsnäolona, annettujen tehtävien suorittamisena sekä tuntikeskusteluun ja paneutuneeseen palautteenantoon osallistumisena.