Kirjoittamisen ulottuvuudet ja toiminta kentällä 5 op (TY) - LUKI1208

20.09.2022–31.07.2024 Verkossa

Aika ja paikka

Opiskelijan oman aikataulun mukaan opintojen aikana

Kouluttaja

Timo Harju:
- kirjoittaminen yhteisötaiteena  
- kollegiaalinen kirjoittaminen
- sanataiteen ohjaaminen

Janne Rosenvall:
- draamaan ja käsikirjoittamiseen liittyvät toteutukset

Muut ohjaajat tarpeen ja aihepiirin mukaan.

Tavoitteet

Opintojakson tarkoituksena on vahvistaa opiskelijan valmiutta aktiiviseen toimintaan kirjoittamisen kentällä.

Sisältö

Ole aktiivinen toimija. Julkaise. Harjoittele. Tiedota. Ohjaa sanataidetta. Ole mukana kirjallisuustapahtuman järjestämisessä. Opiskelija asettaa oman kiinnostuksensa mukaan tavoitteet ja valitsee suoritustavat.

Toteutustapoja voivat olla esim.
- Harjoittelu kirjallisuuden alan lehdessä tai nettiprojektissa
- Kirjoittamisen ohjaukseen perehtyminen ja harjoittelu
- Jonkin kirjallisen hankkeen suunnittelu ja toteuttaminen (yksin tai ryhmässä)
- Omien tekstien julkaiseminen
- Kirjoittaminen yhteistyössä. Toteutus voi olla esim. verkkoa hyödyntävä projektikurssi, jossa perehdytään kirjoittajien yhteistyön, yhteisöllisyyden tai monitekijyyden muotoihin.

Opintosuoritukset

Itsenäinen työskentely opettajan ohjauksessa

Arviointi: 0-5

Lisätiedot
Tämä jakso (5 op) on osa kokonaisuutta Kirjoittamisen erityisalat (20 op), jossa opiskelija perehtyy teorian ja käytännön sovellusten kautta yhteen kirjallisen kulttuurin lajityypeistä ja toimintaulottuvuuksista.