Koulutuksen yhteiskunta 5 op (LY)

10.03.2025–30.04.2025 Verkossa

Aika ja paikka

Opintojakso toteutuu verkossa 10.3.-30.4.25.

Alla olevat luennot tallennetaan ja ovat kuunneltavissa tallenteina Moodle -työtilassa aikaisintaan luentoa seuraavana päivänä:
10.03.2025 12.15 - 13.45, C147 LY
17.03.2025 12.30 - 14.00, C147 LY
25.03.2025 12.30 - 14.00, C147 LY
31.03.2025 12.15 - 13.45, C147 LY
07.04.2025 12.15 - 13.45, C147 LY
14.04.2025 12.15 - 13.45, C147 LY
22.04.2025 10.15 - 11.45, C147 LY
30.04.2025 09.15 - 10.45, C147 LY

Kouluttaja

Vastuuhenkilöt: yliopistonlehtori, KT Tommi Wallenius

Tavoitteet

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

  • tuntee kasvatuksen ja koulutusjärjestelmän historiaa
  • hahmottaa koulutuksen rakenteita ja asemaa yhteiskunnassa
  • tunnistaa hallinnan ja vallan merkityksen koulutuksessa

Arviointiasteikko: H-5

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään kasvatuksen ja koulutuksen historiallisiin sekä ajankohtaisiin kysymyksiin. Luennoilla pohditaan kasvatuksen ja koulutuksen rakenteita, toimintaa ja yhteiskunnallisia eroja, kuten esimerkiksi aluetta, yhteisöjä, ikää, sukupuolta ja sosiaalisia kerrostumia. Tutustutaan kasvatussosiologian peruskäsitteisiin ja tarkastellaan kasvatusta ja koulutusta yhdenvertaisuuden ja hallinnan näkökulmista.

 

Suoritustavat

Reflektoiva kurssiessee (noin 5 sivua) sekä luento- ja kirjallisuuskuulustelu, johon valitaan kaksi teosta (Antikainen, Rinne & Koski pakollinen kaikille, lisäksi joko Brunila ym. tai Simola)

 

Toteutustavat

 

Luentotallenteet 15 tuntia. Itsenäinen työskentely 120 tuntia (kirjallisuuteen perehtyminen, esseen kirjoittaminen ja tenttiin valmistautuminen).

 

Oppimateriaalit

1. Antikainen, A., Koski, L. & Rinne, R. (2006 tai uudempi painos). Kasvatussosiologia, PS-Kustannus. 978-952-370-198-4
2. Brunila, K., Hakala, K., Lahelma E. & Teittinen, A. (2013). Ammatillinen koulutus ja yhteiskunnalliset eronteot, Gaudeamus. 978-952-495-279-8
3. Simola, H. (2015). Koulutusihmeen paradoksit: Esseitä suomalaisesta koulutuspolitiikasta, Vastapaino. 978-951-768-498-9