Lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaaja MM® -peruskoulutus 40 op

13.06.2024–11.06.2025 Oulu

Lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaajakoulutus (LTTO) on vuoden pituinen ammatillinen täydennyskoulutus tunnetaitojen ohjaamisesta lapsille ja nuorille. Koulutuksessa on kaksi rinnakkain etenevää oppimispolkua. Toinen on ammatillinen polku lapsen ja nuoren tunne-elämän kehittymisen tukemiseen ja ohjaamisen taitojen kehittämiseen. Toinen polku on henkilökohtainen matka omien tunteiden äärelle ja omien tunnetaitojen kehittämiseen.

Koulutus sisältää myös perusteet seuraaviin menetelmiin: myönteinen kosketus, draaman menetelmät, tunteiden vapautustekniikka EFT sekä tunne- ja tarvelähtöinen vuorovaikutus NVC-prosessiin pohjautuen. Koulutuksen teoreettinen tausta rakentuu oppimisen kolmen tason kautta: sensorisesta, emotionaalisesta ja kognitiivisesta oppimisen tasosta, jonka taustalla toimii teoria ilmaisullisten terapioiden psykofyysisestä jatkumosta (ETC).

Koulutuksen hyväksytysti suoritettuaan opiskelija saa oikeuden käyttää rekisteröityä Lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaaja MM® -nimikettä ja graafista tunnusta.

Aika

13.6.24–11.6.25

Paikka

Oulu

Kenelle

Varhaiskasvatuksen opettajat, luokan- ja erityisopettajat, koulunkäynnin ohjaajat, sairaalakoulujen opettajat ja ohjaajat, toiminta-, puhe- ja fysioterapeutit, lasten ja nuorten psykiatriset hoitajat ja lastensuojelun ohjaajat, ohjaustyön yrittäjät

Ilmoittautuminen

20.5.24 mennessä

Hinta

3295 €

Lisätietoa

koulutussuunnittelija Eija Raatikainen
eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi
044 465 2202

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu lasten ja nuorten kanssa työskenteleville. Koulutus soveltuu mm. varhaiskasvatuksen opettajille, luokanopettajille, erityisopettajille, koulunkäynnin ohjaajille, sairaalakoulujen opettajille ja ohjaajille, toiminta-, puhe- ja fysioterapeuteille, lasten ja nuorten psykiatrisille hoitajille ja lastensuojelun ohjaajille ja ohjaustyön yrittäjille.

Kouluttaja

Lähiosioiden pääkouluttaja

Titta Karanta on Lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaaja MM®-kouluttaja sekä NLP Associated Trainer. Titta on kokenut kouluttaja ja on tehnyt myös yksilöohjausta asiakkailleen tunnetaitojen parissa. Hän on empaattinen ja rauhallinen persoona. Kouluttajana Titta haluaa herättää tunteita ja löytää sen kautta väylän ihmisen kokemusmaailmaan, jotta käsiteltävät asiat jäävät mieleen. Lue lisää Titasta: https://www.tunnejataida.fi/kouluttajat/titta-karanta

Palautteita Titasta kouluttajana:

 • ”Ohjaaja oli rauhallinen, verbaalisesti lahjakas. Ohjeet olivat helposti ymmärrettäviä. Tiesi, mitä piti tehdä.”
 • ”Ohjaajan läsnäolo oli rauhoittava. Ei tarvinnut analysoida omia tuntemuksia, mitä nyt mietin ja miltä tuntuu. Pystyi antautumaan harjoitteiden vietäväksi.”
 • ”Titta on todella taitava ohjaamaan ryhmää!”
 • ”Kouluttajan kokemusten jakaminen toi meille konkretiaa. Pistit itsesi likoon, toit teemat ja asiat lähelle omakohtaisesti ja annoit konkreettisia vinkkejä tilanteisiin. Kiitos!”
 • ”Heti aluksi tuli tunne, että WAU, on joku, jolla on näin paljon kokemusta ja tietoa tästä.”

Vierailevana kouluttaja osiolla 4 on Sara Hellsten (tunne- ja tarvelähtöinen vuorovaikutus). Koulutuksessa mukana myös Karita Palomäki (EFT, verkkomateriaalina) ja Leena Ylimäki (draaman menetelmiä, verkkomateriaalina).

Tavoitteet

Koulutuksen jälkeen opiskelija osaa tukea lasten ja nuorten tunnetaitoja monimenetelmällisesti. Hän osaa ohjata tunnetaitoja kolmitasoisen oppimismallin (sensorinen, emotionaalinen ja kognitiivinen) mukaisesti ryhmässä tai yksilötyönä (edellyttää aiempaa osaamista yksilöohjauksista). Hän osaa perustella ohjaustyönsä lähtökohdat kolmitasoisen oppimismallin näkökulmasta. Hän osaa yhdistää lasten ja nuorten tunnetaitojen ohjaamisen omaan ammattitaitoonsa ja työkenttäänsä sekä perustella käyttämiään menetelmiä ja niiden vaikuttavuutta. Opiskelija osaa toimia itsenäisesti tunnetaito-ohjaajana joko ryhmä- tai yksilötyössä lasten ja nuorten kanssa.

Koulutuksen käytyään opiskelija osaa

 • ohjata tunnetaitohetkiä työnkuvaansa soveltuen ja hyödyntää ohjaamisessa kolmitasoista oppimisen mallia
 • käyttää erilaisia tavoitteellisia, toiminnallisia, luovia ja kehollisia tunnetaitojen tukemisen menetelmiä
 • perustella käyttämiään menetelmiä
 • auttaa lasta tai nuorta toimimaan tunteiden kanssa rakentavasti
 • tunnistaa tunteita ja tarpeita käyttäytymisen takaa
 • tunnistaa emotionaaliseen turvaan vaikuttavia tekijöitä ja käyttää joitain sitä lisääviä keinoja
 • kertoa ja havainnollistaa tunnetaitojen eri vaiheita, tunteiden dynamiikkaa ja tunteiden kehollisuutta
 • arvioida ja hyödyntää saatavilla olevia tunnetaitomateriaaleja ja harjoitteita sekä muokata niitä tukemaan kolmitasoista tunnetaitojen oppimista
 • tunnistaa joitakin toimintatapojaan omien tunteiden kanssa ja tunnistaa niiden vaikutus omaan hyvinvointiin
 • tunnistaa ja ilmaista käyttäytymisensä ja tunteidensa alta joitain tarpeita
 • käyttää muutamia sisäistämiään tunnesäätelyn keinoja
 • ylläpitää ja kehittää omia tunnetaitoja

Sisältö

Koulutuksen osa-alueet:

 • Tunteiden, itsesäätelyn ja tunnetaitojen tietoperusta
 • Tunne-elämän kehittyminen ja siihen vaikuttaminen
 • Tunnetaito-ohjaamisen monimenetelmällinen osaaminen
 • Emotionaalinen turva ja kanssasäätely
 • Myötätuntoinen kohtaaminen ja vuorovaikutus

Aikataulu 

Osio 1: To–la 13.–15.6.24 klo 9.00–17.00

 • Orientoituminen opintoihin ja ryhmäytyminen
 • Luovaan ja keholliseen tunnetyöskentelyyn ja sen teoreettiseen taustaan tutustuminen
 • Perustietoa tunteista, tarpeista ja tunnetaidoista
 • Emotionaalinen turva ja tunnetilanteissa toimiminen
 • Lapsen psyykkiset tarpeet ja niiden täyttämisen strategiat

Osio 2: Ti–ke 27.–28.8.24 klo 9.00–17.00

 • Tunne-elämän kehittymisen portaat ja kehitystä vakauttavat ja myönteiseen ohjaavat tekijät
 • Lapsuuden haitallisten kokemusten vaikutus (ACE)
 • Selviytymisstrategiat ja suojaroolit
 • Sisäinen kanssasäätely: oma sisäinen lapseni

Osio 3: Ma–ti 14.–15.10.24 klo 9.00–17.00

 • Stressinsäätely ja vireystilat tunne- ja itsesäätelyn perustana
 • Tutustuminen EFT:hen (Emotional Freedom Technique, Karita Palomäki verkkomateriaalin kautta)
 • Lapsuuden tarinan näkyväksi tekeminen

Osio 4: Ti–ke 10.–11.12.24 klo 9.00–17.00

 • Tarpeet tunteiden takana
 • Kuunteleminen ja selkeä itseilmaisu
 • Myönteinen vuorovaikutus ja yhteyden rakentaminen

Osio 5: Ti–ke 4.–5.2.25 klo 9.00–17.00

 • Ohjaajana toimiminen ja tunnetaito-ohjauksen periaatteet
 • Oppimisen kolmen tason aktivointi tunnetaitohetkissä
 • Nuorten tunnetaito-ohjaus
 • Lopputyöhön orientoituminen
 • Draaman menetelmiä (verkkomateriaalina)

Osio 6: Ti–ke 1.–2.4.25 klo 9.00–17.00

 • Ohjausharjoittelut pareittain
 • Myönteinen kosketus

Osio 7: Ti–ke 10.–11.6.25 klo 9.00–17.00

 • Lopputyön esittely – ohjaamistaitojen integrointi omaan työhön
 • Irtipäästäminen ja uuteen avautuminen
 • Koulutuksen päätös ja todistusten jako

Suoritustapa

Koulutuksen laajuus on 40 opintopistettä. Prosessiluonteisessa opiskelussa yhdistyvät 15 reaaliaikaista opetuspäivää joko lähiopetuksena tai verkossa toteutettuna sekä itsenäinen työskentely. Itsenäinen työskentely sisältää kirjallisuuteen perehtymistä, kirjallisia ja toiminnallisia etätehtäviä, käytännön taitojen harjoittelua, pienryhmätyöskentelyä ja lopputyön. Koulutuksen voi suorittaa työn ohessa. Koulutuksessa on käytössä verkko-oppimisympäristö. Koulutuksen suorittaminen edellyttää läsnäoloa koulutusjaksoilla ja sitoutumista koulutukseen.

Koulutuksen laajuus 40 opintopistettä sisältää:

 • Koulutusosiot, 7 kappaletta, yhteensä 15 päivää (5 op)
 • Välitehtävät: kirjallisuuteen perehtyminen, työhön integrointi, toiminnalliset harjoitteet sekä kirjalliset tehtävät (20 op)
 • Pienryhmätyöskentely (3 op)
 • Lopputyö: Lasten tai nuorten tunnetaitoryhmän 8–10
  Ohjauskerran suunnittelu, toteuttaminen ja raportointi (12 op)

Osaamisen arviointi

Osaaminen arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty.

Osaamisen arviointi perustuu osallistumisen havainnointiin koulutuspäivinä, kirjallisiin välitehtäviin, ohjausharjoitteluun ja lopputyöhön. Koulutuksen hyväksytty suorittaminen edellyttää kaikkien välitehtävien ja lopputyön hyväksyttyä arviointia. Hyväksytty koulutuksen suorittaminen edellyttää läsnäoloa reaaliaikaisessa opiskelussa 13  /15 koulutuspäivästä.

Arviointikriteerit

Hyväksytty osaamisen arviointi edellyttää, että opiskelija

 • osoittaa perehtyneisyytensä tunteiden, tunnetaitojen ja tunnetaitojen ohjaamisen tietoperustaan
 • osaa soveltaa opittuja tietoja käytännössä
 • osaa käyttää tarkoituksenmukaisesti oppimiaan menetelmiä tunnetaito-ohjaajana
 • osaa suunnitella ja organisoida tunnetaitojen monimenetelmällistä ohjaamista omaan työnkuvaansa
 • osaa havainnoida ja kuvata tunteiden ja tarpeiden vaikutusta omaan ja toisten toimintaan
 • osaa auttaa lasta tai nuorta toimimaan tunteiden kanssa rakentavasti
 • osaa tukea omaa emotionaalista hyvinvointiaan
 • osaa toimia turvallisesti ja vastuullisesti lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaajana

Hinta

3295 €, josta maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä varausmaksuna 100 €. Varausmaksua ei palauteta, jos perut ilmoittautumisesi (poikkeuksena tilanne, ettei opiskelijaa hyväksytä koulutukseen tai koulutus peruuntuu kesäyliopistosta tai kouluttajasta johtuvasta syystä).

Jotta ilmoittautumisesi tulee voimaan, täytyy varausmaksun olla maksettuna. Voit maksaa sen verkkomaksulla ilmoittautumisen jälkeen.

Hinta sisältää opetuksen, materiaalin koulutuspäiville, Lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaajan käsikirjan, tulostettavaa materiaalia tunnetaitohetkiin, ohjausta lopputyösi tueksi, etäopiskelutehtävät ja tehtävien arvioinnin sekä koulutustodistuksen.

Lisäksi opiskelija hankkii pienen henkilökohtaisen tarvikepaketin, jota hän käyttää koulutusjaksoilla ja itsenäisessä työskentelyssään, tarvikkeiden kustannukset noin 15–20 euroa.

Koulutus laskutetaan kahdeksassa erässä.

Ilmoittaudu

Koulutukseen haetaan täyttämällä alla oleva ilmoittautumislomake (linkki) sekä vapaamuotoisella hakemuksella 20.5.24 mennessä

Lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon osoitteeseen eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi. Kirjoita itsestäsi ja elämäntilanteestasi vapaa, tiivis (max. 1,5 s) kuvaus, jossa kerrot ainakin seuraavat asiat:

 1. Aiemmat koulutukset ja työtehtäväsi (eritoten tunnetaitoohjaajuuteen mielestäsi liittyvät).
 2. Miksi hakeudut koulutukseen?
 3. Miksi haluat oppia tunnetaitojen ohjaamista lapsille ja/tai nuorille?
 4. Millaista työskentelyä olet itsesi ja tunteidesi kanssa tehnyt?
 5. Kerro lyhyesti elämäntilanteestasi.
 6. Miten mahdollistat opiskelun ajallisesti (sekä koulutusosiot että niiden väliset oma-aikaiset opiskelut)?
 7. Tuo halutessasi esille myös muita asioita itsestäsi, kuten vahvuutesi ja haasteesi.
 8. Muista yhteystietosi.

Koulutus ei sovellu akuutissa kriisissä oleville ilman henkilökohtaista terapiaa koulutuksen rinnalla ja mahdollisuutta terapiatyöskentelyyn lähiosioiden yhteydessä. Ilmoita silloin hakemuksessasi näistä.

Koulutukseen voidaan ottaa enintään 16 opiskelijaa. Paikat varataan ilmoittautumisjärjestyksessä ja vahvistetaan kouluttajan hyväksyttyä hakemukset. Huomioithan siis, että koulutuspaikat saattavat täyttyä ennen hakuajan päättymistä.

Lisätietoa Lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaaja MM® -peruskoulutuksesta

Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumisajan päättymisen (20.5.24) jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan koulutukseen hyväksytyiltä puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Palautteita

 • ”Ehdottomasti paras ja merkittävin koulutus, missä olen koskaan ollut! Mukaan lukien viiden vuoden yliopisto-opinnot ja lukuisat hyödyllisetkin täydennyskoulutukset.”
 • ”Tunnetaito-ohjaajakoulutuksen antia ei voi mitata millään, niin arvokasta se on. Vaikuttaa koko elämän hyvinvointiin. Tarvitsee myös omaa panostusta.”
 • ”Tämä koulutus pitäisi olla kaikkiin terveys- ja sosiaalialan koulutuksiin kuuluva”
 • ”LTTO-koulutusmatka on ollut yksi tämänhetkisen elämäni merkittävin prosessi, joka jatkuu edelleen ja varmasti vielä pitkään!”
 • ”Vaikka työtä lasten parissa on tehnyt jo jonkin aikaa, antoi LTTO-koulutus aivan uudenlaista syvyyttä ja ohjaamisen taitoa omaan tekemiseen.”
 • ”Koulutus antoi runsaasti menetelmiä ja käytännön harjoituksia tulevaan.”
 • ”Oman tunne-elämän avautuminen on koulutuksen parasta antia. Uusi ymmärrys toisten kohtaamisessa. Ymmärrys avautunut kohtaamaan haastavasti käyttäytyviä ihmisiä.”
 • ”Ei todellakaan mikään teoriapläjäys tai läpihuutojuttu. Koettava ja elettävä, jokaisen omanlainen matka.”
 • “Koulutus on ollut upea matka ja syväsukellus myös itseensä, kun on avoimesti lähtenyt mukaan.”
 • “Tässä koulutuksessa tulee todella kohdatuksi ja hyväksytyksi kaikkine tunteineen.”
 • “Hyvät ja selkeät koulutusmateriaalit ovat ehdottomasti plussaa!”
 • “Tunnetaito-ohjaajan harjoitekansio on valtava työkalupakki ryhmän ohjaamiseen ja kaikkiin tunnetaitojen opettamisessa huomioitaviin asioihin.”
 • ”Koulutus on todella ammattitaitoinen, sisältö on ollut huikea ja erittäin mielenkiinten, monimuotoisuus on ollut hieno asia. Ensimmäinen koulutus, missä ei ole tullut kyllästymistä.”