Luova kirjoittaminen ja tieto I, 5 op (TY) - LUKI1236

11.04.2025–10.05.2025 Oulu

Aika ja paikka

Luova kirjoittaminen ja tieto I, 5 op, 24 t
- 11.-12.4.25, pe klo 17.00-20.15, la klo 9.00-16.00 (Zoom)
- 9.-10.5.25, pe klo 17.00-20.15, la klo 9.00-16.00 (lähiopetus Oulussa)

Kouluttaja

Kirjailija, HM Anne Lukkarila

Tavoitteet

Opiskelija hahmottaa faktan ja fiktion eroja ja ymmärtää kirjoittamisen roolin tiedon tuotannossa. Hän tunnistaa tietokirjallisuuden eri lajeja sekä kykenee analysoimaan niiden rakenne- ja tyylipiirteitä. Opiskelijalla on realistinen käsitys tietokirjoittamisen prosessin eri vaiheista. Hän osaa etsiä ja soveltaa taustatietoa niin fiktiota kuin tietotekstiä kirjoittaessaan.

Sisältö

Kurssilla tutustutaan luentojen, luettavan aineiston ja tekstianalyysien avulla tiedon rakentumiseen ja välittämiseen liittyviin yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin kysymyksiin sekä tietopohjaisten journalististen ja muiden mediatekstien rakenne- ja tyylipiirteisiin. Kurssin voi toteuttaa eri vuosina yksittäisiä lajeja painottaen, esimerkiksi esseisiin tai kritiikkiin keskittyvänä kurssina.

Suoritustavat

Osallistuminen opetukseen sekä vastuuopettajan määräämät kirjalliset ja suulliset harjoitukset.

Toteutustavat

Luennot, kirjallisuuden lukeminen, harjoitustehtävät, ryhmätyöskentely.

Oppimateriaali

Karjula, Emilia & Mahlamäki, Tiina (toim.) (2017) Kurinalaisuutta ja kuvittelua. Näkökulmia luovaan tietokirjoittamiseen

Arviointi

0 - 5

Opettaja arvioi tunnilla ja kotitehtävinä kirjoitettuja tekstejä, opiskelijan aktiivisuutta, prosessin onnistumista koko matkalta, ei pelkän lopputuloksen näkökulmasta, sekä opiskelijan kykyä antaa ja saada palautetta. Aktiivisuus ilmenee läsnäolona, annettujen tehtävien suorittamisena sekä tuntikeskusteluun ja paneutuneeseen palautteenantoon osallistumisena.