Lyriikan kirjoittaminen 5 op (TY) - LUKI1202

12.01.2024–03.02.2024 Oulu

Aika ja paikka

pe klo 17.00-20.15, la klo 9.00-16.00 (24 t)

12.-13.1.24 - lähiopetuksena Oulussa; kaukana asuvat voivat osallistua etäyhteydellä
2.-3.2.24 - etäopetuksena Zoomissa

Kaikessa opetuksessa on 80 % läsnäolovelvollisuus.

Kouluttaja

Kirjailija Timo Harju

Tavoitteet

Kurssilla luetaan valinnainen kaunokirjallinen teos sekä teos/artikkeleita, joista opiskelija saa käsityksen lyriikasta lajityyppinä. Kurssilla kirjoitetaan runoja, saadaan ja annetaan palautetta, jotta lajityyppi tulisi tutuksi ja jotta opiskelija oppisi itse kirjoittamaan runoja.

Sisältö

Kurssilla tutustutaan luentojen, kirjallisuuden ja tekstianalyysien avulla lyriikan muotokieleen ja käsitteistöön sekä perehdytään kirjoitusharjoituksissa lyriikan kirjoittamisen osa-alueisiin kuten kuvakieleen, kielen rytmiin sekä mitallisen ja vapaamittaisen runouden ominaispiirteisiin.

Opintosuoritukset

Luento-opetus (12 h), ryhmäopetus (12 h), harjoitustehtävät, itsenäinen työskentely, kirjallisuuden lukeminen
Opetuksessa on läsnäolovelvollisuus.

Arviointi: 0-5
Kurssilla annetaan ja saadaan palautetta kirjoitetuista teksteistä. Kirjoitetut tekstit arvioidaan. Kurssilla arvioidaan myös opiskelijan aktiivisuus ja motivaatio.

Kirjallisuus

- Ahti, Risto & Toivonen, Markku: Runouden kuntokoulu. Kirjapaja, 1988.
- Parkko, Tommi: Runosta, rakkaudella. Avain, 2019

Huom. Kirjallisuuteen voi tulla muutoksia.