Markkinoinnin perusteet 5 op (OY) - AY724106P

29.07.2024–26.08.2024 Verkossa

Kurssi voidaan liittää seuraaviin kokonaisuuksiin:
-Kauppatiede, avoimen väylä
-Kauppatieteiden sivuaineopinnot, perusopinnot 25 op

Aika

29.7.-26.8.2024

Paikka

Verkko-opinnot (Zoom, Moodle)

Kenelle

Avoimen yliopiston opiskelijat ja sivuaineopiskelijat

Ilmoittautuminen

16.6.2024 mennessä

Hinta

98 €

Lisätiedot

Koulutussuunnittelija Anne Pohjanen
anne.pohjanen@pohjois-pohjanmaa.fi
puh. 044 465 2207

Aika ja paikka

Maanantaisin ajalla 29.7.-26.8.2024 klo 17.15-19.00

Etäopinnot (Zoom, Moodle)

Kohderyhmä

Avoimen yliopiston opiskelijat ja sivuaineopiskelijat

Kouluttaja

KTT Eija-Liisa Heikka

Tavoitteet

Kurssin läpäistyään opiskelija kykenee kuvaamaan markkinoinnin roolin organisaatiossa. Koska kyseessä on peruskurssi, opiskelija oppii kurssilla markkinoinnin keskeisimmät käsitteet liittyen markkinastrategiaan, kuluttajakäyttäytymiseen, B-to-B- markkinointiin, vastuulliseen liiketoimintaan, nykyaikaiseen markkinointiviestintään sekä jakelukanavaratkaisuihin ja verkostoitumiseen liittyen. Opiskelija myös tunnistaa erilaisten kontekstien vaikutuksen markkinointityön logiikkaan (esim. erot kuluttaja- ja B-to-B markkinoinnin välillä). Opiskelija pystyy käyttämään markkinoinnin käsitteistöä päätöksenteon tukena ja arvioimaan näiden päätösten toimivuutta. Lisäksi opiskelija oppii ryhmätyöskentelyn periaatteita.

Sisältö

Kurssi taustoittaa markkinoinnin oppiainetta mm. seuraavien teemojen kautta: 1) markkinoinnin määritelmiä, käsitteitä ja ilmiöitä, mm. arvonluonti asiakkuuksissa sekä markkinointi erilaisissa toimintaympäristöissä, 2) markkinoinnin strategisia työkaluja ja viimeisimpiä ilmiöitä, mm. palveluvaltaistuminen ja verkostoituminen,3) kuluttajakäyttäytymisen perusteita, 4) markkinointi ja kestävä kehitys, 5) B-to-B markkinointi ja myyntityö, 6) moderni markkinointiviestintä ja digitaalinen markkinointi ja 7) jakelukanavat sekä verkostot.

Suoritustavat

1) viikkotehtävät sekä 2) lopputentti

Toteutustavat

Etäopinnot. Kurssin suorittaakseen opiskelija laatii viikkokohtaiset tehtävät sekä tekee kurssin lopputentin verkkoympäristössä annettujen ohjeiden mukaisesti.

Materiaali

Kurssikirja: Kotler-Armstrong: Principles of Marketing – soveltuvin osin. Eri painokset soveltuvat.

Muu luentomateriaali

Arviointikriteerit

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 0-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

Tentti

Moodle-tentti

Arviointiasteikko

0-5

Lisätiedot

Tämä opintojakso kuuluu myös kauppatieteiden avoimen väylään.

Huomioitavaa

Mikäli olet Oulun yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautunut perustutkinto-opiskelija ja opinnot ovat hyväksytyt HOPS:iisi, ovat opinnot sinulle maksuttomat. Mainitsethan ilmoittautumisen yhteydessä tiedekuntasi ja koulutusohjelmasi. Tutustu lisätietoihin koskien opintojen suorittamista maksutta ja perustutkinto-opiskelijan opiskeluoikeutta avoimissa yliopisto-opinnoissa: Perustutkinto-opiskelijan opiskeluoikeus avoimessa yliopistossa

Hinta

98 €

Ilmoittaudu

16.6.2024 mennessä

Kurssi toteutuu, ilmoittautumisia otetaan edelleen vastaan.

Jos olet ilmoittautumassa väyläopintokokonaisuuteen, tälle kurssille ei tarvitse ilmoittautua erikseen tämän sivun kautta.

Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelija, tutustu ennen ilmoittautumistasi tähän: Perustutkinto-opiskelijan opiskeluoikeus avoimessa yliopistossa

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan 25 € peruutusmaksua. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.