Mediakulttuurin muutos 5 op (OY) - AY694531S

08.01.2025–13.02.2025 Verkossa

Aika ja paikka

8.1.–13.2.25 välisenä aikana Zoomissa ja Moodlessa.

Jakson aloitusluennot järjestetään ke 8.1.25 klo 17.00–17.45 sekä ke 15.1.25 klo 17.00–17.45. Luennot tallennetaan ja ne ovat katsottavissa myöhemmin.

Kouluttaja

FM Anna Nieminen

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa selittää, mitä media ja mediakulttuuri ovat yhteiskunnallisina, taloudellisina ja teknologisina ilmiöinä. Hän osaa selittää median ja journalismin historialliset muutokset ja nykyiset trendit. Opiskelija osaa tulkita viestinnällisiä tapauksia myös viihteen teorian, julkisuusteorian, sananvapauden ja viestinnän sosiaalisen vastuun problematiikan sekä median vallankäytön näkökulmista.

Sisältö

Mediakulttuurin kehitys

 

Suoritustapa ja arviointi

Aloitusluento, ohjattu opiskelu Moodlessa, itsenäinen työskentely ja essee.

Arviointi
0–5, jossa 0 = hylätty

Oppimateriaali

Yksi seuraavista teoksista:

  • Väliverronen, Esa (toim.): Journalismi murroksessa. Helsinki: Gaudeamus Helsinki University Press, 2009.
  • Kortti, Jukka: Mediahistoria. Viestinnän merkityksiä ja muodonmuutoksia puheesta bitteihin. Helsinki: SKS, 2016.
  • Gripsrud, Jostain: Understanding Media Culture.London: Arnold, 2002
  • Gripsrud, Jostain: Mediekultur och mediesamhälle. Göteborg: Bokförlaget Daidalos, 2011.

Ja lisäksi:

  • Moodlessa oleva materiaali