Mitä on tiedeviestintä 5 op (OY) - AY694597S

22.02.2024–27.03.2024 Verkossa

Aika ja paikka

22.2. - 27.3.24
Zoom ja Moodle

Jakson aloitusluento:
To 22.2.24 klo 17.00-17.45, Zoom
Luento tallennetaan ja on katsottavissa myöhemmin.

Kouluttaja

FM Mirkka Oja-Leikas

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa selittää yleistajuisen tiedeviestinnän perustavan problematiikan. Hän osaa selittää, kuinka tieteen sisäinen ja ulkoinen julkisuus toimii, kuinka tiedettä popularisoidaan, kuinka tieteestä tiedotetaan ja kuinka tiede esitetään mediassa. Opiskelija tunnistaa tieteen ja journalismin erilaiset kulttuurit. Hän tuntee periaatteet, jolla medialle ja yleisölle suunnattu lehdistötiedote kirjoitetaan.

Sisältö

Tiedeviestinnän perusteet

Suoritustapa

Aloitusluento, ohjattu opiskelu Moodlessa, itsenäinen työskentely, analyysitehtävä, esseetehtävä

Kuulustelut

Analyysitehtävä, esseetehtävä

Arviointi: 0–5

Oppimateriaali

- Karvonen, Erkki, Kortelainen, Terttu & Saarti, Jarmo: Julkaise tai tuhoudu!: johdatus tieteelliseen viestintään. Tampere: Vastapaino, 2014.
- Strellman, Urpu & Vaattovaara, Johanna (toim.): Tieteen yleistajuistaminen. Helsinki: Gaudeamus, 2013.  
- Moodlessa oleva materiaali