Mitä on tiedeviestintä 5 op (OY) - AY694597S

20.02.2025–25.03.2025 Verkossa

Aika ja paikka

20.2.–25.3.25 välisenä aikana Zoomissa ja Moodlessa.

Jakson aloitusluennot järjestetään to 20.2.25 klo 17.00–17.45 sekä to 27.2.25 klo 17.00–17.45. Luennot tallennetaan ja ne ovat katsottavissa myöhemmin.

Kouluttaja

FM Mirkka Oja-Leikas

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa selittää yleistajuisen tiedeviestinnän perustavan problematiikan. Hän osaa selittää, kuinka tieteen sisäinen ja ulkoinen julkisuus toimii, kuinka tiedettä popularisoidaan, kuinka tieteestä tiedotetaan ja kuinka tiede esitetään mediassa. Opiskelija tunnistaa tieteen ja journalismin erilaiset kulttuurit. Hän tuntee periaatteet, jolla medialle ja yleisölle suunnattu lehdistötiedote kirjoitetaan.

Sisältö

Tiedeviestinnän perusteet

 

Suoritustapa ja arviointi

Aloitusluento, ohjattu opiskelu Moodlessa, itsenäinen työskentely ja kuulustelu (analyysitehtävä, esseetehtävä).

Arviointi
0–5, jossa 0 = hylätty

Oppimateriaali

  • Karvonen, Erkki, Kortelainen, Terttu & Saarti, Jarmo: Julkaise tai tuhoudu!: johdatus tieteelliseen viestintään. Tampere: Vastapaino, 2014.
  • Strellman, Urpu & Vaattovaara, Johanna (toim.): Tieteen yleistajuistaminen. Helsinki: Gaudeamus, 2013.  
  • Moodlessa oleva materiaali