Monialainen yhteistyö, vuorovaikutus ja viestintä digitaalisissa sote-palveluissa, 5 op - OH00AJ02 (OY)

01.11.2023–15.12.2023 Verkossa

Aika ja paikka

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina ajalla 1.11.-15.12.2023.

Webinaarit:
Aloituswebinaari ke 1.11. klo 16.30-18.00
Lopetuswebinaari to 14.12.2023 klo 16.30-19.00

Kouluttaja

TtM Minna Ylisirniö

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

  • määritellä monialaisen yhteistyön tavoitteet ja edellytykset digitaalisissa sosiaali- ja terveyspalveluissa.
  • ymmärtää monialaisen yhteistyön, asiakaslähtöisyyden ja -osallisuuden merkityksen digitaalisissa sosiaali- ja terveyspalveluissa ja niiden kehittämisessä.
  • tunnistaa erilaisia monialaista yhteistyötä tukevia digitaalisia ratkaisuja sosiaali- ja terveyspalveluissa.
  • tunnistaa monialaisissa digitaalissa sote-palveluissa vuorovaikutuksen erityispiirteet.

Sisältö

  1. Monialainen yhteistyö digitaalisissa sosiaali- ja terveyspalveluissa.
  2. Asiakaslähtöisyys ja -osallisuus monialaisen yhteistyön kehittämisen keskiössä.
  3. Vuorovaikutus ja viestintä digitaalisissa sote-palveluissa.
  4. Digitaaliset ohjausympäristöt monialaisen yhteistyön mahdollistajana.

Suoritustavat

Hyväksytty suoritus edellyttää opiskelijan aktiivista osallistumista verkkotyöskentelyyn ja oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista.

Toteutustavat

Opintojakso sisältää yhteensä 135 h itsenäistä opiskelua verkko-opintoina.

Kirjallisuuteen ja muuhun oppimateriaalin perehtyminen, soveltuvan kirjallisuuden tiedonhaku ja kriittinen arviointi, aktivoivat opetusmenetelmät ja oppimistehtävät.

Oppimateriaalit

Ajankohtainen kirjallisuus, tieteelliset julkaisut, materiaali verkko-oppimisympäristössä.

Lisätiedot

Soveltuu opintokokonaisuutena terveystieteiden kandidiaatin tai maisterin tutkinnon sivuaineeksi (SA2023SOTEDIGI) tai yksittäisenä opintojaksona vapaasti valittaviin opintoihin

Arviointiasteikko

HYV/HYL